Enhedslisten København fremlægger valgkampsbudget. Foto: iStock.

Enhedslistens alternative budget

Enhedslisten blev smidt ud af budgetforhandlingerne, da vi stod fast på vores valgløfte om ikke at bygge på Amager Fælled. Det betød at socialdemokraterne sammen med SF og højrefløjen har indgået et budget, der både slagter grønne områder, giver flere biler i byen og skærer ned på den nødvendige indsats overfor byens udsatte.

Enhedslisten har derfor lavet sit eget budget, der viser, hvordan vi både prioriterer et grønt København og finder penge til at styrke velfærden og tage hånd om de københavnere, der har brug for hjælp.

Herunder kan du læse hvordan vores budgetforslag adskiller sig fra højrefløjens:

Bevarelse af hele Amager Fælled
Enhedslisten anerkender, at By og Havn skal kompensere med op mod 1,9 milliarder kroner, hvis hele Amager Fælled skal friholdes for byggeri.

Vi vil undersøge hvilke grunde i rapporten Alternative byggegrunde til Amager Fælled det vil være muligt at bygge på. Men vi vil først gøre det efter, at der har været en reel borgerhøring i de konkrete bydele. Vi vil ikke “sælge” grundene i nattens mulm og mørke som budgetpartierne har gjort.

Det vil måske være muligt at finde grunde til at dække halvdelen af beløbet på 1,9 mia.

Det resterende beløb på ca. 1 milliard vil vi give som et kapitalindskud i By og Havn, der tages af kommunekassen der pt indeholder over 10 milliarder kroner.

Det er samme måde som man har finansieret Sydhavnsmetroen og Nordhavnstunnellen på. Fra 2025 er man færdig med at betale tilbage for Nordhavnstunnellen og herefter kan man fortsætte med at fylde kassen op med 225 millioner om året.

Vi vil altså finansiere Amager Fælled med at forlænge afbetalingen på vores metrogæld. På den måde bevarer vi Amager Fælled som bynatur for de kommende generationer.

Flere pædagoger og afskaffelse af sommerferielukningen
Budgetpartierne vil indføre delvis sommerferielukning i de københavnske daginstitutioner, så mange børn i stedet skal samles på institutioner, de ikke kender, hvis forældrene ikke har ferie i juli. Det er i direkte modstrid med de fleste politikeres løfter før kommunevalget. Det vil Enhedslisten ikke være med til. Derfor prioriterer vi, at holde alle institutioner åbne hele året.

Derudover er der behov for flere pædagoger i dagligdagen. Forligspartierne har afsat 35 millioner kroner. Det er slet ikke nok. Enhedslisten afsætter derfor det dobbelte.

Mere forberedelsestid og kortere skoledag
Enhedslisten forkorter skoledagen med en halv time og giver den til lærerne, så de kan få bedre tid til at forberede undervisningen. Samtidig afsætter vi 26 millioner kroner til fritidshjemmene og 21 millioner kroner til at fastholde den udvidede åbningstid i klubberne.

Styrkelse af specialundervisningen
Antallet af børn med svær autisme og ADHA stiger eksplosivt i København. Det har fået forligspartierne til at afsætte 35 millioner kroner i 2019 til mere specialundervisning. Men Enhedslisten finder det dybt useriøst kun at afsætte penge på en étårig bevilling. Tror højrefløjen, socialdemokraterne og SF mon, at man kan ansætte kvalificerede lærere på en étårig kontrakt? og forestiller de sig, at behovet pludselig forsvinder når det bliver 1. januar 2020? Enhedslisten har derfor afsat ekstra 35 millioner kroner hvert år fremover. Derudover bruger vi 13 millioner kroner på at styrke fagligheden i specialundervisningen.

Bedre rengøring på skoler og daginstitutioner
En meget høj andel af børn oplever at rengøringen er utilstrækkelig og mange afholder sig f.eks. derfor fra at gå på toilettet i skoletiden. Det kan have negative sundhedsmæssige konsekvenser. Indførelse af ny teknologi betyder, at kommunen vil spare næsten 50 millioner. Vi vil i stedet have at pengene bliver på området og afsætter derfor 53 millioner til et forsøg med mere rengøring i skolerne og daginstitutionerne. ​

Flere sagsbehandlere i Jobcenter København
Det er så godt som umuligt at få en førtidspension eller et fleksjob i Københavns Kommune. Derfor fik vi nedsat en taskforce, der skulle kulegrave beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. Resultatet blev en lang række anbefalinger, som budgetpartierne kun i ringe grad følger. Ikke mindst i forhold til antallet af sager som hver sagsbehandler sidder med. Det vil vi have sat ned så det kommer ned på niveau med anbefalingerne fra Dansk Socialrådgiverforening. Sagsbehandlerne skal have tid til at hjælpe de ledige med reelle tilbud i stedet for at sende dem i rundt aktiveringscirkusset. Det bruger vi 486 millioner kroner ekstra på de næste fire år.

Flere praktikpladser
Der er en lang række gode ordninger på beskæftigelsesområdet, som står til at lukke med udgangen af 2018. Dem vil Enhedslisten videreføre. Det drejer sig bl.a. om 22 millioner til flere lære- og praktikpladser, samt penge til fleksjob, studie- og fritidsjob samt vikarer og omskoling af ledige.

Hjælp til københavnere med psykisk sygdom
Socialområdet er under stort pres i disse år. Forligspartierne afsætter nogen penge til området, men på grund af udløb og stigende behov bliver serviceniveauet reelt forringet. Enhedslisten afsætter derfor 126 millioner kroner ekstra til pladser til psykisk syge københavnere, der står på venteliste

Hjælp til københavnere med handikap
Der bliver flere og flere københavnere med handikap. Og dermed også et stigende antal der har brug for hjælp. Forligspartierne har afsat nogen penge, men det er slet ikke nok. Vi afsætter derfor yderligere 80 millioner kroner til sagsbehandling, ledsagelse og køb af pladser. Derudover vil vi for første gang i mange år give et reelt løft til kommunens bosteder for borgere med handikap og tilføre ekstra 85 millioner kroner til flere pædagoger.

Fortsættelse af tilbud til udsatte københavnere
Byens mest udsatte borgere er de helt store tabere ved dette års budget. Forbyggende tilbud som er de eneste af slagsen fortsætter ikke. Bl.a. mister Cafe Klara, Muhabet, Ro på rusen, Fundamentet og UngeForum deres bevillig. Cleanhouse mangler en afgørende bevillig som både Socialdemokratiet, SF og De radikale flere gange har lovet at sikre ved dette år budget. Alle disse ting vil Enhedslisten fortsætte.

Bedre normering på plejecentre om natten
Forligspartierne vil skære ned på plejepersonalet hos de ældre københavnere på plejecentrene på grund af ny forbedret teknologi. Enhedslisten siger ja til den forbedrede teknologi, men vil ikke fyre de ansatte, der passer på vores ældre. De skal fortsat være der.

Et mere grønt København
Hvert år omdanner kommunen nedslidte baggårde til nye fælles grønne gårdhaver til stor glæde for københavnerne. Den indsats vil forligspartierne skære ned til det halve. Vi siger nej og vil fortsætte indsatsen på det nuværende niveau, hvor man årligt omdanner syv til otte nedslidte gårde.

Vi vil have flere træer i København. Forligspartierne afsætter 11 millioner. Det er alt for lidt. Vi vil bruge det dobbelte.

Efter forslag fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil vi skabe et naturbycenter på grænsen mellem Tingbjerg, Husum og Brønshøj. Det skal være en socialøkonomisk virksomhed der bidrager til medborgerskab og grønne oplevelser for børn, unge og ældre.

Vi vil endvidere videreføre den lokale miljøindsats og igangsætte arbejdet med landstrøm til krydstogtsskibene, der i dag ligger ved kaj og generer Østerbro med partikelforurening fra deres dieselmotorer.

Flere cykelstier
Forligspartierne har afsat 75 millioner kroner til cykelstier, cykelparkering og sikre skoleveje. Det er historisk lavt og slet ikke nok, hvis vi skal leve op til vores målsætning om at blive verdens første klimaneutrale by. Vi hæver derfor puljen til det dobbelte.

Derudover sætter vi konkret penge af til til cykelsti på hele Strandboulevarden, Videreførsel af indsatsen med indsamling af skrotcykler samt kombinerede gang- og cykelbroer mellem Vesterbro og det nye Sydhavn og mellem Grønttorvet og FL Schmidt-grunden i Valby.

Flere og bedre legepladser
Byens mange legepladser har brug for en hjælpende hånd. Vi afsætter 22 millioner kroner til renovering og 8 millioner til etablering af nye bemandede legepladser i byens udsatte boligområder og bydele.

Styrkelse af almene boligsektor
København er blevet alt for dyr at bo i. Mange københavnere med almindelige lønindkomster presses ud af byen. Der er derfor brug for at vi bygger flere billige almene boliger for almindelige mennesker. Og der er brug for at vi løfter dem vi allerede har.

Enhedslisten vil derfor afsætte 110 millioner i grundkapitalmidler til almene familie- og ungdomsboliger. Vi vil fortsætte de boligsociale indsatser og udviklingsplaner for de udsatte boligområder.

Og så afsætter vi 102 millioner kroner til ny byudviklingsstrategi for Tingbjerg.

Bedre forhold for kommunalt ansatte
Med udgangspunkt i Teknik- og Miljøforvaltningen, som vi har ansvaret for, har vi lavet en række tiltag, der skal forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte.

Vi afsætter midler til bedre arbejdsmiljø og nedsat arbejdstid, et forsøg med bedre vilkår til kolleger med nedsat arbejdsevne og så vil vi gøre Teknik- og Miljøforvaltningen til Danmarks første LGBT+ certificerede kommunale arbejdsplads.

Og så afsætter vi i øvrigt tre millioner til ekstra kontrol med social dumping på kommunens private arbejdspladser.

Mindre støj
Dele af byen er præget af støjgener fra arrangementer og natteliv. Dem vil vi give en hjælpende hånd ved bl.a.  at øge tilsynet med arrangementer og udvide antallet af støjvagter. I alt afsætter vi 21 millioner kroner ekstra til myndighedsområdet.

Nørrebro Station som nyt byrum
Området omkring Nørrebro Station – inklusive bazargrunden – har brug for et løft. Vi afsætter i alt 32 millioner kroner til renovering, belysning og offentlige toiletter.

Flytning af Christianshavns Bibliotek
Christianshavns Bibliotek er nedslidt. Vi afsætter 50 millioner kroner til en flytning til Papirøen.

Fortsættelse af daghøjskoler og feriecamps
Forligspartierne slagter daghøjskolerne og feriecampsne. Det er en kæmpe fejl. Daghøjskolerne løfter en kæmpe social indsats blandt unge og fungerer som indgang til mange kreative uddannelser. Feriecampsne er kommunen tilbud i ferierne til børn og unge i udsatte boligområder og bydele. Børn og unge der for en stor dels vedkommende ellers er overladt til gaden.

Enhedslisten afsætter derfor de nødvendige 51 millioner kroner til at fortsætte de to tiltag.

Borgerbudgetter:
Inde bag rådhusets tykke mure er det ofte svært at vide hvad der foregår på det helt lokale niveau. Der er lokaludvalgene meget bedre. De ved hvor skoen trykker og hvor behovet er størst. Enhedslisten afsætter derfor en pulje på 100 millioner kroner som lokaludvalgene frit kan disponere over.

Øvrige initiativer:
Bedre undervisning af elever med dansk som andetsprog: 28 millioner
Efteruddannelse til lærere og pædagoger angående mobning og trivsel: 2 millioner
Styrkelse af Pædagogisk Råd i skolerne: 2 millioner
Bedre oplysning i skolerne om HPV vaccinen: 2 millioner
Videreførsel af tidlig indsats: 6 millioner
Deleboligmentorerne: 16 millioner
Sundhedsteam til udsatte hjemløse: 11 millioner
Forældrestøtten: 6 millioner
Tilbagerulning af besparelse på Scoop-tillæg til ansatte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: 6 millioner
Headspace: 1 million
Genopretning af nedslidte veje: 50 millioner
Start på nedrivning af Bispeengbuen: 5 millioner
Renovering af Lundehustorv: 10 millioner
Renovering af Østre Kapel/Sydhavnens Teater: 1 million
Midlertidige boldbaner på Otto Busses Vej (planlægningsbevilling): 1
Anlægsbevilling Thorvaldsens museum: 7
Thorvaldsen for alle: 3
Ekstraordinær klubhuspulje: 5
Festivalpulje: 48
Genopretning af Borgerrådgiveren og Inter Revision: 1 million
Forsøg med testning af stoffer i nattelivet: 25 millioner
Legeplads på Enghave Plads: 1 million
Renovering af Litauens Plads: 2 millioner
Kunstgræsbane i Hekla Park:
Lukning og fornyelse af Silkeborg Plads: 2 millioner
Analyse af muligheden for cykelsti på hele Valby Langgade: 0,5 million
Erstatningstoilet i Sydhavnen: 0,5 million
Krydset/rundkørslen ved Hammelstrupvej og Tudsemindevej: 2 millioner
Fodgængerovergang ved Hekla: 1 million

Hvor kommer pengene fra?
Enhedslistens mange initiativer skal selvfølgelig finansieres. Det gør vi på følgende måde:

Afskaffelse af nytteindsatsen og nytteløs aktivering:
Kommunen bruger i dag mange ressourcer på at straffe og piske ledige gennem nytteløs aktivering. Det er spild af både kommunens penge og københavnernes tid. Derfor vil vi afskaffe nytteindsatsen og skære kraftigt ned i aktiveringen. I stedet skal sagsbehandlerne bruge deres tid på at hjælpe og tage udgangspunkt i den ledige københavners behov.

Mindre erhvervsstøtte
Højrefløjen har i de senere år haft held til at gennemføre en lang række skatte- og afgiftssænkninger for erhvervslivet. Det ruller vi alt sammen tilbage.

Højere parkeringsafgifter
Kommunen stiller i dag ekstremt billige parkeringspladser til rådighed for beboere i det centrale København. Det synes vi ikke er hensigtsmæssigt og vi hæver derfor beboerlicensen op til markedsprisen.

Fastholdelse af indlicitering
Kultur og Fritidsforvaltningen har med succes sparet penge på at hjemtage enkelte opgaver, der ellers har været udliciteret. Bl.a. på turismeområdet. Det har sparet kommunen penge. Højrefløjen har valgt at udlicitere opgaverne igen af ideologiske årsager. Vi synes det er tudetosset at højrefløjens udliciterings-iver ligefrem skal koste københavnerne penge. Så vi fastholder selvfølgelig opgaverne i kommunen.

Nej til Formel 1
Forligspartierne har afsat 54 millioner til megaevents, hvilket først og fremmest dækker over tilskud til at få Formel 1 til København. Det synes vi er spild af københavnernes penge og ødelæggende for byens grønne renomme som cykelby. Samtidig vil det være til stor gene for københavnerne, der ikke vil kunne færdes i byen som normalt.

Langsommere afbetaling af gæld
Københavns Kommune betaler af på sin gæld med 200 millioner kroner årligt. Det foreslår vi nedsat til 115 millioner årligt.

Reduceret pulje til uforudsete udgifter
Regeringen straffer kommunerne hårdt, hvis de bruger flere penge end budgetteret. Det betyder, at alle enheder i kommunerne er meget påpasselige med ikke at overskride deres budgetter. Og når alle lægger sig lige i underkanten af deres budgetter, så bliver det samlede resultat at man kommer til at forbruge mange færre penge end man egentlig kunne. Det giver en langsom udhuling af velfærden. Den tendens modvirker vi ved at mindske puljen for uforudsete udgifter fra ca 100 til ca. 30 millioner kroner.

Bortfald af støtte til Operaen
Vi elsker opera. Men Det Kongelige Teaters Operahus er en statslig institution. Og vi mener staten selv skal betale for deres institutioner, hvilket de også gør på alle andre områder end lige netop operaen. Særligt i en situation, hvor regeringen har travlt med at tage penge fra københavnerne på alle mulige andre områder.

Decentral diabetesindsats
Forligspartierne ønsker at bygge et nyt dyrt bydækkende diabetescenter på Nørrebro. Det synes vi er spild af penge, da vi etablerede ét på Vesterbro for få år siden. I stedet sætter vi penge af til en decentral indsats i sundhedshusene, så de primært ældre københavnere ikke behøver at rejse så langt.