Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten København

Senest revideret ved generalforsamlingen 2022


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Enhedslisten – De Rød-Grønne – København. Som kort navn kan anvendes Enhedslisten København. Foreningens område er Københavns Kommune.

Foreningens adresse er Studiestræde 24, 1455 København K.

§ 2 Formål

Enhedslisten København vil arbejde for skabelse af et socialistisk demokrati samt et København der sætter miljøet, mennesket og solidaritet i centrum.

Enhedslisten København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten København er den politiske ledelse af Enhedslistens repræsentanter i Københavns Borgerrepræsentation.

Enhedslisten København arbejder for at virkeliggøre Enhedslistens politik i lokalområdet.

§ 3 Medlemskab

Enhedslisten København udgøres af Enhedslistens afdelinger i Københavns Kommune og disses medlemmer er automatisk medlemmer af Enhedslisten København.

§ 4 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar kvartal. Den indkaldes skriftligt, eventuelt med annonce, med mindst én måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Årsplan
 6. Budget
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
 1. Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde middag 12 dage før generalforsamlingen.
 2. Hovedforslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde middag 12 dage før generalforsamlingen.
 3. Bestyrelsen skal senest udsende indkomne forslag til medlemmerne middag 8 dage før generalforsamlingen. Ændringsforslag til indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest kl. 12.00 3 hverdage inden afholdelsen af generalforsamlingen.
 4. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, hvis:
 • en tredjedel af afdelingerne i København beslutter det eller
 • en tiendedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning om det.
 1. Københavnsbestyrelsen kan med et ⅔ flertal beslutte at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
 2. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages frist.

§ 5 Bestyrelsen

 1. Mellem generalforsamlingerne ledes og koordineres foreningens aktiviteter af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal således:

 • koordinere Enhedslisten Københavns forskellige aktiviteter
 • træffe beslutninger om indstillingen til aktuelle politiske sager
 • tilrettelægge og indkalde medlemsmøder
 • sørge for at beslutningsreferater og relevant information er tilgængeligt for medlemmerne.
 • udtale sig på foreningens vegne til offentligheden.
 1. Bestyrelsen består af ét medlem fra hver af de i Københavns Kommune eksisterende afdelinger, én kasserer og syv øvrige medlemmer.
 2. Gruppen i Borgerrepræsentationen skal lade sig repræsentere på bestyrelsesmøderne med et medlem, der dog ikke har stemmeret.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger et forretningsudvalg på minimum 3 medlemmer af sin midte.
 4. Bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer. Ved punkter hvor der behandles personsager, politiske mandater eller lignende kan bestyrelsen dog beslutte at lukke mødet.
 5. Suppleanter indkaldes på lige fod med de øvrige medlemmer af bestyrelsen.
 6. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
 7. Forretningsudvalget er bemyndiget til at meddele prokura.

§ 6 Valg af bestyrelsen

 1. De afdelingsvalgte medlemmer vælges på afdelingernes lokale generalforsamlinger eller efter regler som afdelingerne selv fastsætter. Suppleanterne indkaldes løbende ved medlemmets fravær. Afdelingsvalgte medlemmer sidder indtil Enhedslisten Københavns næste generalforsamling. Hvis det afdelingsvalgte medlem og suppleant trækker sig i perioden, vælger afdelingen nyt medlem/suppleant, som indtræder øjeblikkeligt i Københavnsbestyrelsen.
 2. På generalforsamlingen vælges op til syv medlemmer, to suppleanter samt en kasserer.
 3. Den siddende bestyrelse er ansvarlig for at alle københavnske medlemmer er orienteret om deadline for fristen for opstilling i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, fx gennem annonce i Enhedslistens medlemsblad.
 4. Medlemmerne er personligt valgt og stiller op ved senest 12 dage før generalforsamlingens afholdelse at indsende deres opstilling til kontoret. Den siddende bestyrelse foranlediger, at alle opstillinger er tilgængelige på hjemmesiden hurtigst muligt efter fristen.
 5. Der foretages først en afstemning, hvor der stemmes om en prioriteret rækkefølge af kandidaterne. De kandidater der ved denne afstemning opnår 10 % af stemmerne er valgt.

Der foretages efterfølgende en tillidsafstemning blandt de ikke valgte kandidater for at undersøge om de kan opnå 10 % af stemmerne. Ved denne afstemning kan der stemmes på alle kandidater én gang. Uanset resultatet af afstemningen vælges de kandidater der opnår 10 % af stemmerne, efter den rækkefølge der var resultatet af første afstemning.

 1. Grupper af tilstedeværende stemmeberettigede svarende til en eller flere hele femtedele af de fremmødte kan (forud for bestyrelsesvalget) uden videre få valgt deres kandidater til bestyrelsen i overensstemmelse med den angivne brøkdel af stemmeberettigede de når op på.

De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper har herefter ingen indflydelse på resten af bestyrelsens sammensætning.

 1. Hvert køn er ved valget til bestyrelsen sikret tre af de pladser der besættes på københavnsgeneralforsamlingen. Kassereren indgår i beregningen. Hvert køn er sikret en suppleantpost.
 2. På tidspunktet for valg til bestyrelsen kan et medlem af Borgerrepræsentationen ikke opstille. Indtræder et siddende medlem af bestyrelsen i Borgerrepræsentationen for en tidsbegrænset periode på ikke over 3 måneder, behøver vedkommende ikke udtræde.

§ 7 Medlemsmøder

Bestyrelsen er ansvarlig for at afholde medlemsmøder og for at debattere, aktivere og orientere medlemmerne i København. Møderne afholdes efter behov.

Medlemsmøder har ikke beslutningskompetence.

§ 8 Valg og afstemningsregler

 1. Alle væsentlige problemer søges løst gennem diskussion og i enighed. I øvrigt sker vedtagelser ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
 2. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men skriftligt hvis blot en fjerdedel af de fremmødte ønsker det.
 3. Af hensyn til mindretal foregår personvalg (dvs. til bestyrelsen samt ved indstilling til Enhedslisten, f.eks. i forbindelse med BR-valg) skriftligt på følgende måde:
 • ved valg af et lige antal personer må hver stemmeberettiget højst stemme på én mere end halvdelen af det antal, der skal vælges
 • ved valg af et ulige antal personer må hver stemmeberettiget højst stemme på et antal personer svarende til det første hele tal større end halvdelen af det antal, der skal vælges
 • der kan højst afgives én stemme på hver opstillet person.

§ 9 Borgerrepræsentationen

 1. Bestyrelsen indkalder forslag til kandidater der ønskes opstillet som topkandidater og som borgmesterkandidat ved valg til Borgerrepræsentationen. Medlemmer som ønsker opstilling, skal indlevere en kort beskrivelse/begrundelse. Der gennemføres to vejledende urafstemninger blandt de opstillede kandidater, en om kandidater til topkandidater og en om borgmesterkandidat. Urafstemningerne gennemføres sideløbende og kandidater kan opstille i begge urafstemninger. Forud for urafstemningen underskriver hver potentiel kandidat en erklæring om at vedkommende vil nedlægge sit mandat såfremt man – uanset årsag – ikke længere ønsker at repræsentere Enhedslisten i Borgerrepræsentationen, samt skriver under på at man er bekendt med reglerne for betaling af partiskat. Bestyrelsen beslutter formen for urafstemningen. Efter urafstemningen udarbejder bestyrelsen på basis af afstemningsresultatet et forslag til en samlet opstillingsliste, hvor der tilstræbes hensyn til køn, alder og fordeling på afdelinger.
 2. Senest et halvt år før borgerrepræsentationsvalget afholdes en generalforsamling, hvor afstemningsresultatet og bestyrelsens forslag til opstillingsliste og borgmesterkandidat udsendes senest 14 dage før mødet. På mødet kan der fremsættes ændringsforslag og/eller alternative opstillingslister og borgmesterkandidater. Til generalforsamlingen vedtages den endelige opstillingsliste og borgmesterkandidat.
 3. Generalforsamlingen fastlægger afstemningsproceduren der fører frem til den endelige opstillingsliste, på mødet.
 4. Øvrige kandidater kan efterfølgende opstilles i forlængelse af den prioriterede liste efter generalforsamlingens eller bestyrelsens accept. Bestyrelsen bestemmer rækkefølgen af de øvrige kandidater ud fra samme hensyn som den prioriterede liste.
 5. Medlemmer afvises opstillet, hvis de er i restance med partiskat eller kontingentet for det halvår der ligger forud for opstillingstidspunktet.
 6. Enhedslistens politik i Borgerrepræsentationen fastlægges gennem vedtagelser på generalforsamlingen eller i bestyrelsen, og ethvert medlem af Enhedslistens gruppe i Borgerrepræsentationen er forpligtet til at følge den vedtagne politik. Tvivlsspørgsmål om fortolkning af vedtagelserne afgøres af bestyrelsen efter samråd med medlemmerne af Borgerrepræsentationen.

§ 10 Øvrige tillidsposter

 1. Tillidsposter i nævn, bestyrelser mv. som er opnået gennem valg og aftaler i forbindelse med Enhedslistens virke i Borgerrepræsentationen, tilfalder så vidt muligt medlemmer der ikke samtidig er en del af Borgerrepræsentationen. Hvor det kan være hensigtsmæssigt i forhold til BR-medlemmernes politiske virke kan bestyrelsen dispensere fra dette. § 10 omfatter ikke lægdommere eller valgtilforordnede.
 2. Inden valg til Borgerrepræsentationen er det bestyrelsens opgave at finde personer som kan og vil stå til rådighed til tillidsposterne. Bestyrelsen udpeger bestyrelsesmedlemmer som i forbindelse med Borgerrepræsentationens konstitueringsforløb godkender fordelingen af personer på tillidsposterne. Bestyrelsen kan forinden have formuleret kriterier for fordelingen.
 3. Forud for fordelingen af tillidsposter underskriver hver potentiel tillidsperson en erklæring om at vedkommende vil fratræde sin tillidspost såfremt man – uanset årsag – ikke længere kan eller ønsker at repræsentere Enhedslisten.

§ 11 Økonomi

 1. Foreningen får sine indtægter ved:
 • partistøttemidlerne fra kommunalvalget
 • valgtilforordnedes og lægdommeres indbetaling af et beløb svarende til 1/3 i forbindelse med hvervet, hvis der ikke trækkes i indtægten
 • valgte repræsentanters indbetaling af et beløb svarende til 1/3 i forbindelse med hvervet
 • nettoprovenuet, efter skat, af forskellen mellem bruttolønnen, udbetalt i/for hvervet, og partilønnen, for fuldtidsansatte politikere (borgmester)
 • indsamlinger og frivillige bidrag
 1. Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut. Opsparede reserver kan placeres i obligationer.
 2. Fuldtidsansatte politikere kan ikke modtage løn og eftervederlag på samme tid.
 3. Såfremt en afgående borgmester efter endt tillidshverv modtager en løn som ikke overstiger partilønnen, modtager den afgående borgmester den del af sit eftervederlag, som bringer vedkommende op på partilønnen i en periode på seks måneder. Resten, minus fradrag af skat, afstås som partiskat.
 4. Såfremt en afgående borgmester efter endt tillidshverv modtager en løn som overstiger partilønnen, afstås det fulde eftervederlag, minus fradrag af skat, som partiskat. Der kan i særlige tilfælde dispenseres for manglende feriepenge d. 1. år (såfremt der ikke ved starten af tillidsperioden er optjent fulde feriepenge). De konkrete udregninger er Københavnsbestyrelsens ansvar.
 5. Såfremt et medlem, som besidder en betalt tillidspost, tager orlov fra denne, betales 100% af de udbetalte vederlag i partiskat i orlovsperioden, medmindre orloven er begrundet i enten egen eller nær pårørendes sygdom eller egen eller samlevers graviditet/barsel/adoption. Undtaget fra 100% partiskat er studerende, der er fritaget for partiskat pga. SU-regler, hvor vederlag erstatter det, man må tjene ved siden af SU.
 6. Forretningsudvalget kan træffe beslutning i sager om partiskat. Forretningsudvalget kan behandle en sag efter begæring fra et medlem eller tage en sag op af egen drift. Et medlem, der har betalt eller skal betale partiskat eller påstår sig fritaget herfra, skal på forlangende fremlægge dokumentation til bedømmelsen af partiskattens beregning eller fritagelse. Forretningsudvalget kan indhente oplysninger hos pågældende medlem, som skønnes nødvendige til bedømmelsen heraf.
 7. Forretningsudvalgets beslutninger efter stk. 7, herunder beslutninger om hvilke oplysninger, der kræves fremlagt som dokumentation, kan appelleres til bestyrelsen. Under bestyrelsens behandling af sagen gælder tilsvarende om partimedlemmets pligt til at fremlægge dokumentation, og bestyrelsens ret til at indhente oplysninger hos pågældende medlem, som efter stk. 7.

§ 12 Opløsning af foreningen

 1. Opløsning af foreningen kræver to tredjedeles flertal af foreningens medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum.
 2. Ved opløsning af foreningen fordeles foreningens midler til Enhedslistens afdelinger i Københavns Kommune efter medlemstal. Hvis dette ikke er muligt, overføres midlerne til Enhedslistens landsorganisation. Hvis dette ikke er muligt, fordeles midlerne til socialistiske organisationer.