Pige på mark

Enhedslistens udspil om indsatser for social og trivselsmæssig genopretning efter corona

Corona-nedlukningerne har ramt børn og unge hårdt. Vurderingen fra forskere har været, at muligvis så mange som over 30 procent er i mistrivsel som følge af den seneste alt for langvarige nedlukning. Samtidig står eleverne fra 5 til 9. klassetrin med et fagligt efterslæb og klassefællesskaberne er skrøbeligt vaklende. Alt for mange børn og unge har mistet den naturlige fornemmelse for at være del af hverdagens forpligtende kammeratskaber og fællesskaber og er i stedet gledet væk – også fra fritidslivets fællesskaber. På ungdomsuddannelserne kigger vi efter alt at dømme ind i et voksende antal af unge, som i de kommende år vil falde fra deres uddannelser.

At rette op på de skader som corona-nedlukningerne har forvoldt på unges generelle trivsel, skoleglæde og udvikling kræver en flerårig indsats, hvis ikke de skal få varige negative konsekvenser for de unge, og det bør derfor stå centralt i de kommende budgetforhandlinger i København.

Der er behov for samtaler og screeninger af alle de større børn og unge for at få identificeret alle dem, der døjer med mistrivsel, faglige efterslæb og andre problemer efter de langvarige nedlukninger. Det er nødvendigt både for at få et billede af de enkelte unges særlige behov såvel som et overblik over behovet for samlede indsatser i skolerne, klubberne, Ungdomsskolen, PPR, uddannelsesvejledningen, sundhedsplejen m.m. Der skal sætte ekstra personaleressourcer af til at sikre håndholdt støtte til de unge, der har brug for særlige tiltag. Og ikke mindst er der behov for særlige midler til at genopbygge de sociale fællesskaber i skolerne, klubberne og fritidslivet, der ikke alene har været savnet i det sidste års nedlukning, men som er decideret smuldret for del unge.

En tilstrækkelig indsats for genopretning af trivslen, de sociale fællesskaber og det faglige efterslæb vil kræve markante ekstrabevillinger i en to årig periode i størrelsesordenen fra minimum 40 millioner til over 80 millioner årligt, afhængigt af hvor mange aktiviteter et flertal på rådhuset vil støtte, og hvor omfattende de enkelte aktiviteter bliver. Det er mange penge, men såfremt de nødvendige indsatser for genopretning ikke bliver gjort mulige, står København om få år med en langt større regning, når vi ser på de menneskelige omkostninger.
Her er Enhedslistens bud på, hvad samlet en flerårig indsats for social og trivselsmæssig genopretning for børn og unge bør indeholde efter corona-nedlukningerne:

Skoler

 • Ekstra pulje fordelt til skolerne til flere to-lærer timer for 5-9 klasserne i to år, det er de årgange, der har det største faglige efterslæb efter corona, som skolerne selv kan planlægge disponeringen af ud over året alt efter behovene i den enkelte klasse.
 • Ekstra pulje til at klasser kan komme på et lejrskole i 2022 eller 2023 for at genskabe klassefællesskaberne og styrke trivslen.
 • En særbevilling, der kan sikre, at alle de klasser, som ikke har fået normal svømmeundervisning pga. corona-nedlukningerne, enten kan få det tilbudt i 2022/2023 eller 2023/2024 eksempelvis i idrætstimerne, eller alternativt få mulighed for et ugelangt forløb/camp med fokus på vand og svømning i juni, august og september.
 • En pulje til ugelange forløb for hele klasser med fokus på eksperimentel naturvidenskab hvor egne lærere er med.

Klubberne og ungdomsskolen

 • En pulje på op til 4 mio. årligt til flere udflugter, weekendture og kolonier i 2022 og 2023 i fritids- og ungdomsklubberne og for ungdomsskolens hold.
 • En samlet aktivitetspulje i 2022 og 2023 på op til 15 millioner årligt. Aktivitetspuljen kan søges af fritids- og ungdomsklubber og af ungdomsskolen. Pengene kan bruges til nye aktiviteter på enkelte klubber og på ungdomsskolen, nye aktiviteter der er et samarbejde mellem flere klubber, nye aktiviteter der er et samarbejde mellem klubber, ungdomsskolen og foreningslivet (både idræt, rollespil, skoleskak osv.), eller aktiviteter der er for alle børn og unge i en given bydel. Aktiviteterne, der kan søges til kan eksempelvis være til:
  1.  Lokal fællesspisning på klubber eller hold i ungdomsskolen et par gange om ugen for at genskabe de sociale fælleskaber.
  2. Tilbud om nye aktiviteter på enkelte klubber eller nye aktiviteter der gennemføres i et samarbejde mellem eksempelvis klubber og foreningslivet, som har til hensigt at styrke fællesskabet og trivslen i klubberne og tiltrække nye unge.
  3. Kulturdage eller kulturuger med aktiviteter for alle børn og unge i enkelte bydele.
 • En to-dages fælles festival for store børn og unge i enten 2022 og 2023 eller i begge år. Festivalen skal samle de københavnske børn og unge fra klubberne og fra ungdomsskolen, og fra eksempelvis musikskolen, teaterbutikken og billedskolen med musik, teater, rollespil, e-gaming, idræt og andre aktiviteter, og samtidig invitere alle børn og unge i Købehavn ind i de fællesskaber byens institutioner og foreningsliv tilbyder. Festivalen kan være organiseret af et samarbejde mellem flere klubber og evt. ungdomsskolen og foreningslivet. Det kan eksempelvis være i Fælledparken eller i Valbyparken.

PPR, Uddannelsesvejledningen, sundhedsplejen samt tværgående indsatser i enkelte bydele

 • En to-årig bevilling til flere individuelle samtaler og gruppesamtaler med elever i mistrivsel, flere individuelle udredninger af elever i mistrivsel samt flere særlige rådgivnings- og vejledningsforløb målrettet personale og forældre til børn og unge i mistrivsel og videreførelse af de lokale rådgivningstelefoner bemandet af personale med psykologfaglige eller sundhedsfaglige kompetencer. Indsatsen skal baseres på en videreførelse af de forstærkede indsatser der er blevet organiseret i foråret 2021 med de ekstra statslige midler til PPR.
 • Screening af alle 5. og 6. klasses elever for dysleksi i skoleåret 2022/2023.
  – Et flerårigt løft af UU København (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og de forskellige støttetilbud til unge som ’Ung i forandring’ og Headspace. De mange unge på ungdomsuddannelserne, der har fået et knæk af det seneste års nedlukninger, og som er mistrivsel og i fare for at falde ud af deres uddannelser – hvis de ikke allerede har gjort de – har brug for større adgang til vejledning og gratis psykologisk bistand.
 • Etablering af en varig psykologordning i lighed med skolesocialrådgiverordningen ved ungdomsuddannelserne, så der kan være tilbud om adgang til en psykolog med mindst en ugentlig konsultationstid på alle ungdomsuddannelser i Kbh., der kan henvise de unge videre. Ordningen skal omfatte i alt 4 fuldtidsstillinger.
 • Midler til at sundhedsplejen i efteråret 2022 kan afholde en ekstra-ordinær sundhedssamtale med alle elever i 7. klasse i lighed de ordinære samtaler i 5. og 8. klasse. Det er af stor betydning, at unge, der under nedlukningen har ramt puberteten eller er på vej ind i den, får mulighed for at drøfte trivselsproblemer som søvn, psykisk skrøbelighed, ensomhed mv i et fortroligt rum med en sundhedsfaglig person.
 • Etablering af en to-årig pulje på en million årligt til bydelsbaserede tværinstitutionelle indsatser for psykisk sårbare unge og unge i mistrivsel mellem skoler, PPR, Ungdomsskolen og organisationer i civilsamfundet.

Yderligere oplysninger: