København under Coronakrisen

Det er en meget speciel tid vi lever i. Gaderne er tomme og vi holder os indenfor for ikke at sprede smitte, når vi da ikke er på arbejde. Også på Rådhuset er der lukket og de politiske møder holdes via computeren. Men det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke sker noget. For der er mange ting at holde styr på i denne krisesituation.

Fra Enhedslistens side vil vi gerne give et overblik over situationen og fortælle, hvad det er vi arbejder for nu i forsøget på at få vores by så sikkert gennem krisen som muligt.

Helt overordnet er nedlukningen af byen gået godt. Københavnerne er gode til at efterleve myndighedernes henstillinger og vores fantastiske medarbejdere indenfor f.eks. hjemmehjælp, rengøring, affaldshåndtering, nødpasning, socialt arbejde med videre gør en kæmpe indsats og fortsætter med at møde på arbejde på trods af smittefare.

Og det er rigtig flot at mange københavnere har meldt sig til at hjælpe til, hvis det bliver nødvendigt. I skrivende stund har 453 københavnere med sundhedsfaglig baggrund meldt sig klar til at indgå i beredskabet.

Det er også rigtig godt, at det indtil videre er lykkedes at holde smitten på plejehjemmene nede på et minimum. Vi ved fra andre lande, at det er meget vigtigt.

Der er imidlertid også områder, hvor vi fortsat arbejder på at forbedre forholdene for københavnerne.

Mere plads

Mange københavnere sidder indendørs i deres lejligheder og har svært ved at komme ud uden at overskride opfordringerne om at holde to meters afstand.

Mens nogen har mulighed for at tage i sommerhus, så er mange københavnere stadig fanget i byen, hvor flere og flere legepladser lukkes, fordi vi er for mange mennesker på for lidt plads.

Enhedslisten undersøger derfor nu mulighederne for midlertidigt at omdanne gader og veje til gågader eller på anden måde give mennesker mere plads frem for bilerne i en tid, hvor københavnere uden mulighed for at komme udenfor byen stadig har brug for lys og luft, og deres børn kan komme ud og lege. Vi har set det fra når, der har været bilfrie gader efter maraton og lignende, hvordan gaderne kan bruges til kreativitet og vi kan få mere plads til alle.

Arbejdsløsheden stiger

7500 københavnere har mistet deres job siden krisen brød ud. Det er et meget højt tal og I Enhedslisten gør vi alt hvad vi kan for at hjælpe og sørge for, at alle får udbetalt kontanthjælp og dagpenge uden det normale bureaukrati.

Heldigvis er aktivering og krav om at møde op på jobcenteret midlertidigt suspenderet. Men der er også helt urimelige krav til ledige, der fortsætter. Det er f.eks. 225 timersreglen og den gensidige forsørgerpligt. Det bør selvfølgelig også sættes ud af kraft, så længe samfundet er lukket ned og der ikke er nogen jobs at få.

Også folk der søger om permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab kan komme i problemer fordi de ikke må have været på kontanthjælp. De står også i en umulig situation, hvis deres job forsvinder fra den ene dag til den anden. Derfor bør der også ses bort fra dette krav under Coronakrisen.

Endelig ser vi at selvstændige, freelancere og løst ansatte, som der er mange af i København, ikke hjælpes godt nok af de hjælpepakker som der er vedtaget på Christiansborg.

Der er behov for at der gøres mere for de ledige fra Folketingets side. Og vi gør hvad vi kan for at presse på.

Hjælpepakke til kulturen

Mens Erhvervslivet er blevet begunstiget af flere kæmpe hjælpepakker, så ser det anderledes ud med kulturlivet. Her har regeringen været nærmest flodslæbende.

Kulturområdet rammes særligt hårdt, når vi tvinges til at isolere os. Fællesskaberne – som ellers typisk dannes – omkring og gennem kulturen er pludselig væk. Og skal vi sikre at der eksisterer et kulturliv i København på den anden side, var det vigtigt at hurtigt at smide en redningskrans ud.

Derfor har vi – på tværs af partierne – lavet vores egen hjælpepakke i Københavns Kommune. I modsætning til Folketinget kan vi ikke bare gå ud og finde ‘nye penge’. Så i stedet har det handlet om at flytte rundt på eksisterende midler.

Det gælder f.eks. for Folkeoplysningsområdet (foreninger og aftenskoler), hvor vi har bevilget de penge, de først skulle have til efteråret, allerede nu. Det betyder at vi sikrer at de er klar til at starte sports-, rollespils- og spejderaktiviteter op med det samme, der fra officielt hold bliver sagt go!

Det samme gælder for øvrige kulturaktører (spillesteder, kulturhuse mv); ingen tilskud reduceres, selvom aktiviteterne aflyses.

Kulturaktører som har lejet sig ind i kommunens kulturinstitutioner (som er lukket ned) gives henstand på betalinger af leje/forpagtningsafgift frem til midt juni.

Styrket social indsats

Udsatte mennesker rammes hårdere af karantænen end den brede befolkning. Traumer kan hjemsøge, diagnoser såsom angst eller depression forværres i en utryg hverdag. Og et sparsomt netværk kan føre til ensomhed.

Der er derfor brug for en kæmpe indsats på hele det sociale område. Vi har psykisk syge, der lider under isolationen, hvor deres normale tilbud er lukket ned. Vi har børn, hvis udfordringer ikke opdages af skolelærer og pædagoger og udsatte unge, hvis mødesteder er lukket ned og vi har stofbrugere, der ikke kan få fat i stoffer, fordi grænserne er lukkede.

Vi oplever også større behov for pladser på kvindekrisecentre. Vi holder derfor meget tæt øje med om der pladser og bemanding nok.

Der er fra Christiansborg kommet en lang række hjælpepakker og det er godt. Men der er en gruppe som ingen rigtig interessere sig for, og det er de illegale hjemløse migranter. Lovgivningen er skruet sådan sammen at Københavns Kommune ikke må hjælpe illegale hjemløse. Men i denne krisetid er tilværelsen blevet endnu svære for denne gruppe fordi de kan ikke længere bruge toiletter på kommunes biblioteker, kulturhuse eller andre åbne tilbud. Derefter er de efterladt til en ensomt liv på gaden, hvor de i øvrigt heller ikke må opholde sig.

Derfor har flere partier i Socialudvalget i København sendt et nødråb til regeringen om at lempe på lovgivningen, så kommunen og NGO´er helt lovligt kan række hånden ud og hjælpe også de udenlandske hjemløse. De kan jo ligesom ikke tage hjem.

Børn og unge

De mindste har det svært med at være så meget inde, og byens åbne legepladser bliver derfor hurtigt alt for fyldte. Der skal ses på mulighederne for, at åbne legepladser med pædagogisk opsyn i daginstitutioner og fritidsinstitutioner for små grupper af børn.

De store børn og unge har det svært med manglende kontakt med kammerater efter tre ugers nedlukning, og dem der i forvejen har det svært med forældre, har ikke fået det nemmere. Når påsken kommer, så er der heller ikke nogen hjemmeskole til at give en vis struktur på dagen. Derfor kan der være flere, som nu søger udenfor i påskedagene, så det er en god ide, at få klubbernes medarbejdere endnu mere i gang. Både i forhold til at sikre virtuelle aktiviteter, gadeplansarbejde og identifikation af de børn og unge, som måske har behov lige nu. Vi har til gengæld ikke behov for at politiet kriminaliserer de unge.

Socialforvaltningen har oprettet en hotline, hvor børnefamilier kan få anonym familierådgivning under krisen. Nummeret er 2917 2514.

Flere test

Som man har kunnet læse i medierne, så tester vi alt for lidt i Danmark. Også i København er der behov for at teste meget mere.

Der er særligt to grupper vi har fokus på. Den ene er vores ansatte SOSUer i hjemmehjælpen og på plejehjem. De skal tilbydes langt flere test. Både for deres egen skyld og for de ældres.

Den anden gruppe er de socialt udsatte. Det kan hurtigt gå galt, hvis smitten får fat blandt f.eks. hjemløse og stofbrugere, der ikke har noget sted at isolere sig, hvis de bliver syge. Der er indsat en testbus, der bl.a. kører på Vesterbro, men der er behov for at gøre mere.

Genoplukning af byen

Statsministeren har annonceret at der måske kommer en gradvis oplukning af samfundet efter påske.

Allerede 31. marts blev de københavnske genbrugspladser genåbnet. Borgerne har med stor venlighed respekteret den skrappe adgangsbegrænsning og holdt behørigt afstand.

Enhedslisten følger med i planerne for yderligere gradvis oplukning, der kan komme til at omfatte skoler og dagtilbud. Trængsel i klasseværelse og på stue øger både smittebelastning og utryghed. Derfor bør vi lukke gradvist op på en måde, der genskaber nærhed i institutionen, men i mindre målestok, med et absolut minimum af skift mellem grupper og hold, og i kortere perioder.

Har du brug for hjælp?

Hvis du sidder derude og har brug for hjælp så har Røde Kors oprettet et hjælpenetværk. Det kan du læse mere om her: https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp  Du kan også melde dig som hjælper, hvis du har mulighed for det.

Hvis du oplever, at kommunens indsats er utilstrækkelig, så må du meget gerne kontakte os på kbh@enhedslisten.dk Så vil vi tage det op i kriseberedskabet på Rådhuset.