Nye rammer skal åbne for nye tagboliger i København

Nye retningslinjer for tagboliger skal skabe gennemsigtighed om lovgrundlag og de krav, som ansøger kan forvente at blive mødt af, og dermed lette processen for alle parter. Politikere anbefaler at lempe på tilgangen til fx parkeringskrav.

Mange af Københavns etageejendomme gemmer på muligheden for nye boliger øverst oppe under taget. Arealer, som i dag enten står tomme eller anvendes som fx tørreloft eller loftsrum, skal i fremtiden lettere kunne gøres til nye hjem for københavnere. Det var politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg enige om mandag, hvor de gav grønt lys til Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til rammer for etablering af tagboliger.

– Der er store ønsker om at etablere flere tagboliger i byen, og det skal vi selvfølgelig hjælpe til med fra politisk side. Retningslinjerne skal gøre det nemt og gennemskueligt for boligforeninger og entreprenører at se, om og hvordan det er muligt at etablere tagboliger, så vi kan få udnyttet det potentiale, der ligger under byens tage. Vi skal fx holde fast i at sikre andre beboere et ordentligt dagslys, selvom nye boliger bliver til. Det skal nye retningslinjer være med til at sikre, siger Ninna Hedeager Olsen.

Siden 2015 har forvaltningen modtaget over 100 sager årligt om etablering af tagboliger i eksisterende bebyggelse. Til sammenligning var der i 2013 83 sager og i 2014 75 sager. Tallene vidner om en større interesse for at veksle tørrelofter til tagboliger de seneste år.

En anden fordel ved at udnytte loftsarealet til boliger er, at etableringen af nye boliger ikke på samme måde kræver kommunal kapital, fordi der ikke skal anlægges veje og kollektiv transport i en etableret bydel. Dermed er tagboliger en gevinst for København, som frem mod 2027 vokser med op mod 100.000 nye indbyggere. For at lette på mulighederne for at etablere nye beboelige kvadratmeter er det også et politisk ønske om, at der anlægges en mere lempelig tilgang til krav om parkeringspladser i tagboligprojekter, forklarer Ninna Hedeager Olsen:

– Parkeringspladser er ofte umulige eller usandsynligt dyre at anlægge i forbindelse med eksisterende stationsnært byggeri, men det skal ikke afholde os fra at give mulighed for at skabe rummelige boliger. Vi skal gentænke vores udnyttelse af den begrænsede plads, vi har til rådighed i byen, og hvis lofterne ikke bruges, bør de veksles til boliger, som vi i høj grad mangler. Derfor skal forvaltningen blandt andet se mildere på krav om parkering om muligt. Jeg håber, at nye retningslinjer kan være med til at skabe incitament til at skabe nye boliger i nuværende boligforeninger, siger borgmesteren.

Retningslinjerne vil tage udgangspunkt i forskellige typer tagboligprojekter og skal udarbejdes efter 4 temaer: Arkitektoniske hensyn, parkeringsforhold, friarealer og lysforhold. Erfaringer viser, at det er inden for disse temaer, et tagboligprojekt typisk kan være særligt udfordret. Med disse rammer vil kommunen kunne imødekomme entreprenørernes ønske om mere forudsigelighed på området.

Retningslinjerne vil være udgangspunktet for konkrete skøn, som altid skal udøves i behandling af en byggesag.