Lynetteholmen: Chancen for en ny byuvikling

Københavns overborgmester Frank Jensen er gået sammen med regeringen om en storstilet plan for at bygge en kunstig ø uden for København. Enhedslisten København er ikke principielle modstandere af de langsigtede planer for et nyt kvarter, men afviser kategorisk planen i sin nuværende udformning.

Den aftale, som overborgmesteren vil have Borgerrepræsentationen til at godkende, er dybt udemokratisk og vil reelt trække en af de vigtigste beslutninger om byens udvikling i de sidste 100 år ned over byen og dens borgere. Aftalen baserer sig på, at grundene på den kunstige ø – Lynetteholmen – skal varetages af et til formålet nyoprettet selskab kaldet Lynetteholmen I/S, som skal have delt ejerskab mellem staten og selskabet By & Havn. Københavns Kommune har i mange år gennem konstruktionen By & Havn solgt kommunale grunde til private bygherrer med det ene formål at finansiere infrastruktur. Grundene har skulle sælges så dyrt som muligt for at lette denne finansiering, og dette har været gjort gennem et selskab som er totalt lukket og uigennemsigtigt for offentligheden. Det har betydet, at enhver plan for den københavnske byudvikling har været underlagt dette mål, og at både borgere såvel som de folkevalgte politikere reelt har været sat uden for indflydelse

Resultatet af denne politik har været en årrække med prestigebyggeri og boliger til en pris, som den almindelige københavner ikke har skyggen af en chance for at kunne betale. Med den nye principaftale om Lynetteholmen, som overborgmesteren vil indgå med regeringen, fortsætter København ikke blot af dette spor – udviklingen accelereres.

For det første giver den nye aftale staten en langt stærkere position i det nye selskabs bestyrelse og dermed endnu mere ejerskab over den københavnske byudvikling, uden at staten bidrager med en eneste krone mere, end de gør i forvejen. For det andet skal salget af grunde på Lynetteholmen bruges til at finansiere en havnetunnel, et dyrt og forurenende projekt som kun vil føre til endnu flere biler i byen.

Enhedslisten i København siger af disse grunde klart nej til principaftalen. Der er brug for, at vi som kommune går den diametralt modsatte vej. Vi skal have vores byudvikling ud af By & Havn og tilbage i kommunalt ejerskab, hvor den er underlagt lokal, demokratisk kontrol, sådan at vi kan bygge de boliger, der faktisk er brug for i København.

København har ikke brug for at tiltrække rige tilflyttere – vi har brug for billige lejligheder til nye familier, så det kan være en mulighed at blive i byen når man får børn. Vi skal have betalelige ungdomsboliger, til når børnene vokser op, og når tilflyttende studerende har brug for et sted at bo i nærheden af deres studiesteder. Og vi skal have ordentlige ældreboliger til pensionister, der gerne vil bytte villaen eller en stor lejlighed til noget mindre og stadig blive i byen. Vi skal have en sammenhængende by, hvor der bliver indtænkt de nødvendige institutioner i lokalområdet, hvor disse ikke skal presses ind i utidssvarende lokaler, fordi de bedste grunde er solgt til de rigeste bygherrer.

Enhedslisten København mener ikke, at kommunen skal forære de fremtidige byggegrunde i København væk til staten for at kunne finansiere en havnetunnel. Vi vil i stedet arbejde for, at nye kommunale arealer kommer under kommunens kontrol og kan bebygges med almene boliger til familier, unge og ældre, og til priser som svarer til provinsen, fordi kommunen ikke skal tjene på salget af grundene.

Vi vil arbejde for en ny boligudvikling rettet mod beboere, som ikke har behov for egen bil (som gælder for 80 % af de københavnske husstande), og hvor en letbane klarer den kollektive transport. En byudvikling, hvor vi i langt højere grad samarbejder med omegnskommunerne om boliger og kollektiv trafik. Vi har biler nok i København. Uden p-pladser bliver boligerne billigere, og der bliver plads og råd til flere grønne og rekreative områder. Dette er den eneste måde, hvorpå denne plan kan bringes i overensstemmelse med Københavns Kommunes mål om at være en foregangskommune i klimaspørgsmålet.

Vi opfordrer de øvrige partier i Borgerrepræsentationen til at benytte denne chance til at bryde 25 års forfejlet byudvikling. Lad os sammen gå bort fra en udvikling, hvor formålet har været finansiering af infrastruktur, og i retning af en udvikling der sætter billige boliger i centrum. Lad os i fællesskab skabe det flertal, der går sammen og undersøger en alternativ byudvikling.