NEJ TIL MEGAPROJEKTET LYNETTEHOLMEN OG TILHØRENDE HAVNETUNNEL

NEJ TIL MEGAPROJEKTET LYNETTEHOLMEN OG TILHØRENDE HAVNETUNNEL

Kapitalfonde har gjort deres indtog på det københavnske boligmarked, og de købestærke grupper i byen er blevet større. Det har betydet at dele af arbejderklassen tvinges til at flytte ud i takt med at man ser boligpriserne stige voldsomt.

Seneste skud på den udviklings stamme har været vedtagelsen af planen for at bygge den kunstige ø Lynetteholmen. Her er det planen at der skal bygges boliger til 35.000 nye indbyggere, samtidigt med at øen skal forbindes til resten af byen gennem en havnetunnel til biltrafik og metro, der skal finansieres ved grundsalget.

Vi er imod disse planer, som et flertal i Borgerrepræsentationen har godkendt uden Enhedslistens stemmer. Lynetteholmen og den tilhørende havnetunnel er det dyreste projekt Københavns Kommune nogensinde vil have søsat. Projektet vil skulle betales med penge som kommunen ikke har, til priser som den ikke har chance for at beregne på forhånd.

Lynetteholmen og havnetunnelen er bundet tæt sammen af de aftaler som er indgået mellem den tidligere socialdemokratiske overborgmester og den daværende Venstre-regering. Derfor giver det ikke mening at forholde sig til de forskellige delprojekter enkeltvis, men i stedet se Lynetteholmen som et samlet projekt bestående af den kunstige ø, havnetunnelen og en metrolinje.

Det er kernen i Lynetteholm-projektet at grundene skal finansiere disse voldsomt dyre elementer, og derfor er det et indbygget mål at de skal sælges så dyrt som muligt. Eksempelvis er det et argument imod at gøre området bilfrit at bilejere har flere penge og kan betale højere boligudgifter – også i de almene boliger. Men dermed vil København fortsætte i en nyliberalistisk byudvikling der tilgodeser 8 Enhedslisten København Politisk program 2021 spekulationsbyggeri, frem for at udvide den københavnske boligmasse med boliger der faktisk er til at betale med en almindelig lønning – eller på overførselsindkomst. På den måde er hele projektet med til at gøre København til en by for de rigeste og for spekulanterne – i stedet for borgerne. Enhedslisten er derfor imod både projektet i sin helhed og dets enkeltdele.

Selve byggeriet vil udlede massive mængder CO2, men også øge biltrafikken – med tilhørende øget CO2-udslip. Lynetteholm-projektet er derfor både i strid med kommuneplanens målsætning om at bilture højest skal udgøre 25 pct., og bryder med kommunens egen målsætning om at blive en klimaneutral by. Beregninger viser at trængslen på vejene mange steder i byen vil øges. Indre By kan fredeliggøres med trafiksaneringer uden havnetunnellens bivirkninger, og der findes bedre alternative forslag til at gennemføre stormflodssikring af København.

Endelig er Lynetteholmen-idéen baseret på en voldsom centralisering af befolkningsvæksten, hvor hele befolkningsvæksten fra 2035 og frem skal ske i Københavns Kommune, og ikke én eneste flere borger i de 33 omkringliggende kommuner. Vi vil arbejde for at erstatte Lynetteholm-projektet med en samlet koordineret byplanlægning, der omfatter hele hovedstadsområdet, så vi også undgår den fortætning vi ser i alle byområder.

Der skal stadig bygges boliger i København, og der er stadig arealer der kan udnyttes eller frigøres hertil uden at inddrage grønne områder og uden massiv byfortætning. Men det skal styres efter hvad behovet reelt er, og ikke som nu sigte på at tiltrække velstillede familier. Aktuelt er behovet almene ungdoms- og seniorboliger, og dette vil vi arbejde for at fremme mest muligt, herunder rejse krav over for Folketinget om at der kan kræves mere end 25 pct. almene boliger i lokalplaner.

Du kan læse mere om Lynetteholmen her.