Giv magten i København til københavnerne

Ved kommunalvalget i efteråret blev Enhedslisten største parti i Borgerrepræsentationen med knap 25% af stemmerne. Men for Enhedslisten er demokrati ikke kun et kryds på en stemmeseddel hvert fjerde år. For os er demokrati aktiv indflydelse i hverdagen.
Derfor vil vi også bruge vores indflydelse til at udvide rammerne for menneskers indflydelse på deres eget og det fælles liv i byen. Det betyder et opgør med mange års centraliseringer i forvaltninger og institutioner og med politiske beslutninger om stort og småt hen over hovedet på de mennesker beslutningerne vedrører.
Enhedslisten arbejder derfor hele tiden på at udvide lokaludvalgenes indflydelse i de enkelte bydele. Derudover sætter vi nu tre konkrete skibe i søen: Et Borgerting, flere lokale borgersamlinger og festivalen Åbent Rådhus:

Borgerting
Borgertinget nedsættes i slutningen af 2022 og vil bestå af minimum 36 tilfældigt udvalgte københavnere, der afspejler befolkningssammensætningen i forhold til Bl.a. alder og uddannelse. Københavnertinget vil fungere i to år og skal beskæftige sig med et komplekst emne som f.eks. klima, mobilitet eller byens udvikling generelt. De udtrukne københavnere vil få hjælp og viden fra fagpersoner og skal gennem dialog afveje modstriden interesser og synspunkter og pege på blinde vinkler ud fra deres eget hverdagsliv. Til slut skal borgertinget oversende sine anbefalinger til politikerne.
På nationalt plan er der gode erfaringer med klimaborgertinget, hvor tilfældigt udtrukne danskere fandt frem til gode anbefalinger og løsningsforslag. Desværre viste folketingets flertal sig ikke særligt villige til at lytte til anbefalingerne. I København vil Enhedslisten gøre vores til at arbejdet bliver taget seriøst på det politiske niveau efterfølgende

Borgersamling
Borgersamling fungerer på samme måde som Borgertinget med statistisk tilfældigt udtrukne københavnere, der afspejler befolkningen. Men i modsætning til Borgertinget, så beskæftiger borgersamlingen sig med et mere lokalt afgrænset problem.

Allerede i 2019 forsøgte Københavns Kommune sig med en borgersamling i Indre By, der skulle komme med anbefalinger til politikerne vedrørende trafikken i Middelalderbyen. Det var en stor succes og der er allerede sat penge af til nærmere analyser og forsøg med byrum og begrænsninger i biltrafikken.
Næste Borgersamling bliver på Indre Østerbro, hvor de udtrukne københavnere skal komme med anbefalinger til grønt byliv. Der er endvidere afsat penge til yderligere en borgersamling til næste år og lokaludvalgene er ved at komme med forslag til hvilket emne den skal beskæftige sig med.

Åbent Rådhus
Festivalen Åbent Rådhus vil foregå i Rådhushallen vil løbe af stablen første gang i slutningen af 2022 og forhåbentligt blive en årligt tilbagevende begivenhed. Festivalen vil være åben for alle københavnere.

Politikerne og de forskellige forvaltninger vil deltage i debatter med københavnerne om aktuelle emner og udfordringer for byen. Formålet er både at dele kommunens viden om byen og at kommunen skal lytte til input og hverdagserfaringer. Deltagerne vil også få mulighed for at se Rådhuset indefra og f.eks. besøge den gamle BR-sal, hvor politikerne holder møder.

Yderligere initiativer
Borgerting, lokale borgersamlinger og festivalen åbent rådhus er et vigtigt nybrud og et begyndelsen på et opgør med mange års centralistisk tankegang på Rådhuset. Men i Enhedslisten vil vi længere endnu.
Vi arbejder fortsat på mere direkte demokrati, hvor københavnerne f.eks. for mulighed for at stille borgerforslag, som det kendes fra Folketinget, mere medarbejderindflydelse til de offentligt ansatte, mere frihed til forældrebestyrelser i skoler og daginstitutioner og mere gennemsigtighed og åbenhed i Rådhusets beslutninger