Kampen for Amager Fælled fortsætter

Trods paragrafrytteri fortsætter kampen for at stoppe byggeri på Amager Fælled

Stemningen var høj hos Enhedslisten og Amager Fælleds venner da planklagenævnet i starten af juni besluttede at det var ulovligt at fortsætte byggearbejdet på Lærkesletten. I første omgang betød det at byggeriet blev stoppet med øjeblikkelig virkning. Nøglerne blev trukket ud af maskinerne og ødelæggelsen af Lærkesletten blev stoppet for en stund.

Glæden blev dog kortvarig. For allerede torsdag i sidste uge lød det at byggeriet ville blive genoptaget på baggrund af en ekstern advokatvurdering, der vurderede at arbejdet kunne fortsætte i byggefeltet trods afgørelserne. Mere præcist, kunne forberedelserne til byggeriet fortsætte, mens selve byggeriet stadig mangler godkendelse. En forskel der naturligvis er uden betydning for den natur der bliver ødelagt uagtet processens navn.

Politiken bragte den 16. juli 2021 en artikel om, at det byggeforberedende arbejder på Amager Fælled kunne være ulovligt. Artiklen fortæller at By- og Havn-selskabet, der er bygherre, fortsætter arbejdet efter tilladelse fra Københavns kommune. En tilladelse givet på baggrund af den omtalte advokatvurdering som er lavet for teknik- og miljøudvalget. Teknik- og miljøforvaltningen mener omvendt ikke at den har givet nogen tilladelse, og mener ikke at den kan afgøre om bygherre må bygge forberede på grunden. I artiklen oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen, at den har bedt bygherre henvende sig til klagenævnet for at få deres stillingtagen til spørgsmålet om muligheden for at fortsætte arbejdet, da kompetencen til at afgøre dette spørgsmål ligger hos nævnet.

Enhedslisten har henvendt sig til forvaltningen, for at få en klarhed over hvad der er op og ned i sagen. Vi spørger til hvad baggrunden er for at By & Havn har valgt at fortsætte det byggeforberedende arbejde, og om de har fulgt anbefalingerne fra Københavns Kommune om at henvende sig til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få nævnets vurdering af, om arbejderne på Amager Fælled kan fortsætte?

Ligeledes forsøger Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen at finde ud af om der er noget hun kan gøre for at få byggeriet standset. Enhedslistens medlem af borgerrepræsentationen Karina Vestergaard Madsen har henvendt sig til økonomiforvaltningen, for her at få svar på om By- og Havn, som kommunen er hovejer af, har fulgt kommunens anbefalinger om at henvende sig til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få nævnets vurdering af, om arbejderne på Amager Fælled kan fortsætte? Ligeledes har hu8n sprugt ind til, på hvilket grundlag By & Havn har truffet beslutningen om at fortsætte byggeforberedelserne.

Enhedslisten mener, at det er fuldstændigt uacceptabelt at København By og Havn ikke respekterer afgørelserne fra Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet og øjeblikkeligt stopper byggeriet på Lærkesletten. Vi opfordrer By og Havn til straks at indstille arbejdet.

At byggearbejdet fortsætter på baggrund af juridiske tolkninger er et ynkeligt forsøg på at lade paragrafrytteri gå forud for hensyn til natur og miljø – og vel at mærke en meget klar og utvetydig afgørelse fra klagenævnene. Klagen, som med meget stor sandsynlighed får medhold, betyder at hele projektet må revurderes. Derfor kan man ikke bare fortsætte med det nuværende projekt.

Også på Christiansborg er Enhedslisten i gang. Her indkalder partiet miljøminister Lea Wermelin i samråd for at få svar på om, Københavns Kommune har mulighed for at stoppe arbejdet. Og hvis kommunen ikke kan stoppe arbejdet, om ministeren så vil tage initiativ til at ændre loven, så klagenævnenes afgørelse om opsættende virkning reelt kan gennemføres.

Vi har tænkt os at gøre alt for at kræve byggeriet stoppet og klageafgørelsen respekteret.