Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Truslen fra syd – Weiss’ tomme ord holder ikke Amager oven vande

Om et pludseligt løft af vandspejlet sker sydfra eller nordfra er meget afgørende for, hvordan og hvornår Amager bør sikre sig mod stormflod.

Københavns bystyre har gennem 2010erne bedt forvaltning og eksperter udefra om at se på, hvor risikoen er størst, så vi bedst kan sikre vores by. Dette omfattende arbejde ledte i 2017 til udarbejdelsen af en stormflodsplan, der anbefalede, at ”København skal sikres mod stormflod fra syd nu” – en opfølgende risikostyringsplan anbefaler, at denne sikring bør færdiggøres i perioden 2028-2033, mens den samlede sikring mod stormflod nordfra kan vente til midten af århundredet

København har altså med stor møje og grundighed indkredset stormflod sydfra, som den væsentligste trussel. For Amagers vedkommende er det især østkysten og sydkysten, der er særligt udsat ved denne type stormflod. Dette plangrundlag har været støttet af alle partier. Men trods enstemmighed har Overborgmesteren udfordret ekspert-vurderingen.

Ved en borgerhøring 12/4 om Lynetteholm organiseret af blandt andre lokaludvalget for Amager Øst besvarede Overborgmester Lars Weiss et borgerspørgsmål på denne måde:

”Det jeg forstod var:  Hvorfor starter man ikke sydfra med at stormflodssikre byen sydfra, fordi der er problemerne meget større end de er nordfra i havnen. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Vi har store problemer med stormflodssikring både nord og syd fra… Det her med, at den store trussel kommer syd fra, det er ikke rigtigt. Der er risiko begge steder fra.”

Weiss forkastede dermed det hidtidige plangrundlag. Det kan kun forstås i sammenhæng. Et flertal på Københavns Rådhus støtter planen om en Lynetteholm – arealudvikling af Kongedybet ud for København med tilhørende mulighed for at sælge nye grundarealer fra By & Havn, som er det arealudviklingsselskab, hvor byen har placeret en voksende gæld.

Klimasikring er en nødvendighed for København. Lynetteholmen er placeret nær den nordlige adgang til Københavns havneløb og kan således placeres i den politiske samtale med status af rettidig klimasikring, men kun hvis eksperternes vurdering af truslen sydfra køres ud på et sidespor.

Anlægsloven om Lynetteholm er planlagt til fremsættelse i Folketinget 4. maj, med høring frem til den 2. maj. To dages behandling af indsigelser har ikke meget skær af omtanke over sig. I høringen indgår heller ikke en stormflodsport, hvilket understreger, at klimasikring ikke er sigtet med projektet. Det hele er i munden.

Amager har brug for en stormflodspolitik, der er baseret på grundige risiko-analyser. Vi har ikke brug for stormflodsretorik, der er baseret på hastværk og hensyn til et arealudviklingsselskab.

Trykt i AmarLiv 27/4-2021

Blogger: