Byhave på Amager.

Byrum

København skal være en by, hvor der er gratis og lige adgang til grønne byrum overalt i byen. Byrummene skal være fri for støj og trængsel fra biltrafikken. Det kan ske ved for eksempel ensretninger, bilfri zoner og støjreducerende asfalt.

Vi skal have en by, hvor der er gode muligheder for at oprette byhaver i gårde, parker, på hustage mv. Københavnerne skal have mulighed for at dyrke grøntsager, have bistader og holde høns. Initiativer omkring skolehaver skal også støttes.

Vores eksisterende grønne områder er under pres, og de skal udvides frem for at inddrages til byudviklingsprojekter.

Arkitektur og byrum skal være med til at skabe liv. Det betyder åbne og varierede facader, udgangsdøre mod gaden, buske og træer ved facader og på gaderne, mindre butikker frem for store supermarkeder og plads til børnene i bybilledet.

Byen skal være for alle, derfor skal byens pladser ikke kun være udeserveringsareal for omliggende caféer, og fortovene skal ikke kunne blokeres af cafestole, plantekummer og rækværk, der forhindrer, at man kan bevæge sig frit rundt i byen. På alle pladser skal der være mulighed for at sætte sig og nyde solen uden at være forpligtet til at købe noget.

Havnearealerne ved boligområderne skal være tilgængelige for københavnerne – ikke kun som promenader, men også som opholdsareal ned mod vandet.

Byens rum skal være trygge og sikre for alle. Ingen skal være bange for at færdes i København. Byen skal bestå af en varieret arkitektur, hvor der er plads til mange forskellige byggestile og -former. Den eksisterende karréstruktur i brokvartererne er et københavnsk særkende, og dens højder skal som hovedregel ikke ændres.

Det betyder ikke, at der ikke kan bygges højere end til femte sal i enkelte byggerier og som særlig effekt, men bygherrernes krav til profit og dermed flest mulige etager er ikke rettesnor for os. Etablering af højhuse og fortætning kan give god mening af miljømæssige årsager, men det skal ske i respekt for eksisterende og nye bygninger og byrum. Højhuse skal, hvor de tillades, bygges, så vindgener og urimelige skyggebelastninger af naboer og nærområder undgås.

Vi arbejder for, at der bruges genbrugsmaterialer i byggeri. Mange planer i København er rigtig gode. Der bliver dog alt for ofte dispenseret fra planerne. Naboer og byens befolkning i øvrigt skal have en tryghed for, hvad der kan forventes at blive bygget, og derfor skal muligheden for dispensationer kun bruges i meget sjældne tilfælde.

Enhedslisten er imod bebyggelse på Amager Fælled