Cyklist i København. Foto: Mark Knudsen

Transport og tilgængelighed

Klimaet skal også tænkes ind i byplanlægningen, så vi kommer til at bo tættere og ikke bare udvider byarealet med større transportbehov til følge. Nye byggerier skal betjenes med kollektiv trafik og velfungerende cykelinfrastruktur. I forbindelse med byudviklingen skal det sikres, at der bliver etableret tilstrækkelige daginstitutioner, skoler og idræts- og fritidsfaciliteter og grønne områder.

Den kollektive trafik er vigtig for at få byen til at hænge ordentlig sammen. Vi skal have et finmasket net af letbaner, metro og BRT (Bus Rapid Transit) i alle Københavns bydele. Den kollektive trafik skal ikke være privatejet. Vi kæmper for, at den kollektive trafik skal være forureningsfri og gratis for alle.

Biltrafik skaber trængsel og støj- og luftforurening. Privatbilismen er individuelle løsninger, som skaber fælles problemer. Bilerne tager plads fra byens fælles byrum både med veje og parkeringspladser. Vi er imod planerne om en havnetunnel, som vil øge mængden af privat biltrafik og ødelægge grønne områder på Amager. Etableringen af en miljø- og trængselsring om København vil være et godt redskab til at reducere trafikken i byen. Vi skal skabe de bedste alternative løsninger til at eje en bil.

Vi vil omdanne bilrum til byrum. Det betyder færre parkeringspladser på gadeplan, bilfri gader, bredere fortove og bedre, bredere og flere cykelstier og samtidig give bedre forhold til offentlig transport og delebilsordninger. Vi vil også fremme elbiler, hvis det betyder færre biler, der kører på fossile brændstoffer.

Enhedslisten arbejder for indførelsen af ”citylogistik” efter parisisk model, hvor de store lastbiler omlastes til mindre, fleksible varebiler på centrale pladser ved de store indfaldsveje. Vi vil arbejde for, at nye bykvarterer udvikles som bilfrie bykvarterer, hvor beboerne automatisk er med i delebilsordninger, og hvor der er fælles ladcykler og optimal adgang til diverse cykelløsninger og kollektiv trafik.

Tilgængeligheden i byen handler grundlæggende om ligeværdighed og inklusion. Alle skal have lige mulighed for at deltage i samfundslivet og have lige adgang til byens rum, faciliteter, boliger og naturområder. København skal være en foregangsby for tilgængelighed og vise eksempler på nye løsninger, der inkluderer den menneskelige mangfoldighed.