Barn i vandpyt. Foto: Mark Knudsen

Daginstitutioner og fritidsområdet

De yngste københavnere skal have en god start på livet. Vi skal arbejde for at sikre, at ALLE institutioner er en tryg ramme om børnenes udvikling.

Alle børn skal i deres institutionsliv rustes til livsduelighed og opnå mulighed for at opbygge en egen identitet og sociale kompetencer. Det opnås gennem tryghed, omsorg, kærlighed og nærvær. Enhedslisten vil kæmpe for at sætte fokus på det sociale udgangspunkt frem for det etniske. De københavnske børns udvikling og muligheder må ikke bestemmes af deres forældres sociale baggrund, hvorfor vi via en socialt bevidst pladsanvisning vil sikre større mangfoldighed og imødegå, at ressourcestærke forældre klumper sig sammen i de samme institutioner.

Enhedslisten ser med bekymring på det stigende antal private profitinstitutioner og pasningsordninger. For at modgå dette skal det sikres, at de offentlige institutioner (kommunale såvel som selvejende) har pædagogisk mangfoldighed. Dette indebærer både en mangfoldig medarbejdergruppe, at der bliver bedre efteruddannelsesmuligheder for medarbejderne, at børn og forældre føler sig trygge i institutionerne, og at forældrene har reel indflydelse i forældreråd og -bestyrelser. Øget centralisering og sammenlægning af daginstitutioner skal udelukkende ske ud fra pædagogiske hensyn og ikke på grundlag af økonomiske rationaler.

God normering, god ledelse og tillid til medarbejderne giver en høj pædagogisk kvalitet og skaber et godt arbejdsmiljø for de ansatte, hvilket modvirker sygemeldinger, stress og nedslidning. Vi sætter pædagogikken foran økonomistyring og sætter dermed barnets egen udfoldelse, trivsel og udvikling i fokus frem for målbar resultatstyring. Inklusion må ikke ske på bekostning af børnenes mulighed for optimal udvikling og trivsel. Enhedslisten vil derfor arbejde for, at der bliver de fornødne økonomiske rammer til, at pædagogerne kan arbejde inkluderende og dermed sikre, at der vil være tilbud til børn med særlige behov. Enhedslisten kæmper for at få indført minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet. Vi vil arbejde for, at vuggestuegrupper maksimalt har 3 børn pr voksen og børnehavegrupper maksimalt 6, samt at der maksimalt er 9 børn i en vuggestuegruppe og maksimalt 18 børn i en børnehavegruppe. Dette skal ske ved at tilføre flere midler til området.

Fritid er vigtig for børns livskvalitet og mulighed for at få en alsidig udvikling. Børnenes frie tid er forudsætningen for nære venskaber, og for at de kan udfolde deres fantasi og have selvbestemmelse. Skolen og fritiden er et godt supplement til hinanden, men Enhedslisten mener, det er vigtigt at adskille dem. Vi er derfor imod de lange skoledage, der begrænser børns fritid.

Enhedslisten går ind for, at der skal oprettes ungehuse i hver bydel: huse, der er stærke netværk mellem skole, foreningsliv og det sociale system. Ungehusene skal have økonomi, så der er mulighed for flere pædagoger de steder, hvor der er store sociale udfordringer. Alle steder skal der være ressourcer til aktiviteter, der kan fastholde og udvikle de unge, og som de selv kan have indflydelse på. Desuden foreslår vi en udvidelse af pladsgarantien for klubber, så den også gælder for de 12- til14-årige.