SIKRE SKOLEVEJE PÅ VEJ TIL VALBY OG VESTERBRO

To borgmestre klapper i hænderne over, at der med det netop vedtagne budget er fundet penge til, at skolevejene omkring Harrestrup Å Skole i Valby bliver gjort mere sikre, og at sidste etape af Istedgade kan gøres færdig.

Sikkerhed og tryghed omkring skolerne er en mærkesag for teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL). Derfor glæder de hun sig over, at det nu er lykkedes at finde penge til at gøre skolevejen mere tryg for skolebørn ved områder på Vesterbro og i Valby, som længe har hungret efter forbedringer:

“Bedre cykelforhold er jo ikke kun sundhed og co2-reduktion. Det handler i høj grad også om at skabe større tryghed og sikkerhed for de bløde trafikanter, og ikke mindst for byens børn. En af grundene til at færre cykler i København er, at forældre vælger cyklen fra og kører deres børn i skole, fordi de ikke oplever skolevejen som tryg. Den tendens skal vi have modarbejdet, og det kan vi kun gøre ved at gøre skolevejen tryg. Derfor er jeg rigtig glad for, at det er lykkedes at finde midler til de to vigtige indsatser.”

På Istedgade er der afsat 12,9 mio. kroner til at etablere cykelstier på den sidste etape – strækningen mellem Enghavevej og Flensborggade – og dermed få afrundet en sanering af Istedgade, der har været undervejs i flere år.

Ved Harrestrup Å Skole bliver der blandt andet etableret signalregulering i krydset mellem Retortvej og Værkstedsvej, og der etableres cykelstier og midterheller på Retortvej. Der bliver yderligere lavet fartdæmpende initiativer såsom vejindsnævringer på Folehaven, Blommehaven og Kirsebærhaven. I alt er der sat 14,6 mio. kr. af i budgettet.

Også børne- og ungeborgmester Jakob Næsager (K) er begejstret for de to indsatser:

“Det er helt afgørende for mig, at københavnske skolebørn trygt kan komme i skole uden at krydse meget trafikerede veje. Selv de mindste skoleelever skal kunne finde vej til skole på cykel eller gåben uden at frygte biler og tung trafik. For at børnene skal være mere selvhjulpne i deres hverdag, er det også afgørende, at forældrene kan vinke farvel til deres børn om morgenen uden at bekymre sig, om hvorvidt de kommer sikkert frem. Derfor er jeg over glad og stolt over, at vi med budgetaftalen 2023 har prioriteret at sikre børnenes vej til skole.“

Skolevejstiltagene ved Harrestrup Å Skole forventes færdiganlagt ultimo 2025, mens cykelstien på Istedgade forventes klar til ibrugtagning medio 2026.

For yderligere information kontakt pressetelefonen på 23 27 80 90.

FAKTA
Tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven

• Indsatsen på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven baseres på en foranalyse, som har vist, at der er utrygge forhold for skolebørn og lette trafikanter rundt om Harrestrup Å Skole. Indsatsen sikrer gode skoleveje for bløde trafikanter, og krydsningsmulighederne forbedres.

Initiativet indeholder seks delprojekter:
• 1. Krydset Retortvej/Værkstedsvej signalreguleres, og forholdene for fodgængere og cyklister forbedres med cykelstier og midterheller på Retortvej. Der skal nedlægges seks parkeringspladser på Værkstedsvej.

• 2. I den sydlige del af Retortvej frem mod Folehaven indsnævres kørebanen, så der kan etableres cykelstier. Der nedlægges 20 parkeringspladser for at få plads til cykelsti.

• 3. Krydset Retortvej/Folehaven tilpasses, så der opnås kortere krydsningsafstande for cyklister og gående. Dette medfører, at to parkeringspladser på Folehaven nedlægges.

• 4. På Kirsebærhaven indsnævres vejbanen, og de eksisterende cykelbaner opgraderes til cykelstier. Der etableres fartdæmpende foranstaltninger i form af heller til træer samt kys og kør-pladser. Der kan plantes op til to nye træer i trafikchikanerne.

• 5. På Blommehaven sikres bedre krydsningsmuligheder og oversigtsforhold for skolebørn ved gangstien fra Grønnehave Allé. Initiativet forudsætter en partshøring af grundejer, da det udføres på privat fællesvej.

• 6. På en eksisterende sti og et internt færdselsareal i boligbebyggelsen Folehaven fra vejen Folehaven til Frugthaven foreslås en sti til skolen på Kirsebærhaven. Denne stiforbindelse etableres som dobbeltrettet cykelsti for at opmuntre til cykling og for at fjerne cykeltrafik fra den meget trafikerede vej Folehaven. En støjmur ved Folehaven skal gennembrydes og evt. ændres for at føre stien helt ud til Folehaven vejen. Stien er på privat areal og forudsætter en aftale med grundejer eller ekspropriation. Dette vil blive afgjort i den videre projektering. Tiltaget medfører, at tre parkeringspladser på Frugthaven og op til 18 parkeringspladser på privat areal skal nedlægges. Det er muligt at undlade at udføre delprojekt 6. Vedtages delprojekt 6 på et senere tidspunkt, må der forventes øgede omkostninger til det særskilte projektforløb. Delprojekt 6 har ikke nogen konsekvenser for antallet af træer eller cykelparkeringspladser.

• Som en del af initiativet vil der være mulighed for at etablere 15 nye cykelparkeringspladser på Kirsebærhaven.

• Der er afsat 14,6 mio. kroner til projektet.

Istedgade, sidste etape
• Indsatsen på Istedgade er 4. og sidste etape af fredeliggørelsen af Istedgade, som er etableret over en årrække.
• Der har forudgående været borgerdialog, blandt andet med Vesterbro Lokaludvalg, både om de forudgående etaper og om 4. etape.
• Der er afsat 12,9 mio. kr. til at etablere cykelstier i begge sider af gaden mellem Flensborggade og Enghavevej.