NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN KLAR FOR DELE AF BISPEBJERG

Statistikker udpeger dele af Bispebjerg som udsatte byområder, og derfor er Københavns Kommune i tæt samarbejde med de almene boligorganisationer klar med en ny boligsocial helhedsplan, som skal trække områderne i den rigtige retning. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ønsker samtidig investeringer i områderne.

Kigger man på Bispebjerg gennem tabeller og grafer, kan man konstatere, at flere nabolag falder ind under paraplybetegnelsen ”udsatte byområder”. Sammenlignet med resten af kommunen er det blandt andet for få, der tager en ungdomsuddannelse efter grundskolen, og for mange der er uden for arbejdsmarkedet. Derfor skal den boligsociale helhedsplan understøtte et fagligt løft for børn og unge og på forskellige måder forberede unge til beskæftigelse og uddannelse. Samtidig skal planen også styrke sammenhængskraften og medborgerskabet i kvarteret, og så skal kriminalitetsforebyggelsen styrkes.

Men ifølge teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) bør den boligsociale indsats ikke stå alene. Derfor vil hun under de kommende budgetforhandlinger kæmpe for, at der bliver investeret massivt i byens udsatte byområder:

– Boligsociale helhedsplaner er vigtige redskaber, når vi skal have løftet de dele af vores by, som er blevet ladt i stikken alt for længe. Men vi er samtidig nødt til at investere i varige forandringer som fx begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej. Det kan øge trygheden og give bydelen et fysisk løft, som kan smitte af på de boligsociale indsatser, og derfor håber jeg, at vi sammen med de andre partier kan løfte de dele af Bispebjerg såvel som andre byområder i København, som har et behov, under de kommende budgetforhandlinger. Vi er forpligtede til at få gjort op med uligheden i København, og det gør vi bedst gennem brede indsatser og investeringer, siger Ninna Hedeager Olsen.

Ifølge den nye helhedsplan skal Nordvest blive en tryggere og mere attraktiv bydel, hvor områdets beboere i højere grad drager nytte af de ressourcer og tilbud, som boligforeninger, kommune, lokalt erhvervsliv og frivillige organisationer råder over. Med fysiske renoveringer og strategiske byrumstiltag skal der ifølge visionen skabes steder og byrum, hvor folk kan mødes på kryds og tværs.

Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til den boligsociale helhedsplan mandag d. 30. august. Indstillingen kan læses her.

Fakta

Samlet set er der med helhedsplanen afsat 28,1 mio. kr. til boligsocialt arbejde i området.

Helhedsplanen arbejder for at understøtte visionen i Københavns Kommunes Politik for Udsatte Byområder om, at København skal være en mangfoldig, sammenhængende og tryg by, hvor der er plads til og brug for alle byens borgere.
Herudover understøtter helhedsplanen visionen i Københavns Kommuneplan 2019 om, at ingen københavnske boligområder er udpeget på statens ghettoliste eller listen over udsatte boligområder i 2030.

Den boligsociale helhedsplan godkendes af beboerdemokratiet i juni-september 2021 via de respektive boligafdelingers afdelingsbestyrelser
Når helhedsplanen er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget, vil helhedsplanen blive endeligt behandlet i Landsbyggefonden med henblik på igangsættelse af indsatserne fra 16. september 2021.

Helhedsplanen omfatter 15 boligafdelinger fordelt i Nordvest og Bispebjerg og i alt 4.607 boliger med ca. 8.879 beboere.

Otte fsb afdelinger; 01-33 Birkebo, 01-22 Bispeparken, 01-17 Degnegården, 01-31 Dommerparken, 01-52 Gravervænget/Møllerlodden, 01-25 Klerkegården, 01-19 Klokkergården og 01-29 Munkevangen, der alle hidtil har været en del af den boligsociale helhedsplan Beboerprojekt Bispebjerg.

Derudover syv afdelinger, der hidtil har været en del af den boligsociale helhedsplan Beboerprojekt Puls; to AAB-afdelinger (33 og 49), to AKB- København afdelinger (1028- 8 Bispevænget og 1036-9 Oldermandsgården) og tre 3B-afdelinger (6067 Vestergårdsvej, 6063 Sangergården 1, 6081 Sangergården 2).