Københavnernes madaffald bliver et nyt alternativ til fossilt gas

Mens Europa står i en akut gaskrise efter Ruslands invasion af Ukraine, kommer der nu gas fra uventet kant. Københavnernes madaffald bliver nu omdannet til biogas, der bliver sendt ud i naturgasnettet. Dermed kan det direkte erstatte fossilt gas i el- og varmeproduktionen, i bybusser og skraldebiler, der kører på gas og i komfurerne i de hjem, som bruger bygas.

Københavns Kommune har et mål om at genanvende 70 pct. af københavnernes affald i 2024, og en del af denne plan går ud på, at madaffald skal laves om til gas på et bynært anlæg. Kommunens selskab ARC må på grund af nye regler ikke selv lave et biogasanlæg i København. I stedet er madaffaldet sendt i udbud, og det er et anlæg i Solrød, der fra mandag den 3. oktober står klar til at modtage københavnernes madaffald.

Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i København, siger:
Jeg er virkelig glad for, at vi midt i en klima- og energikrise nu i København kan udrulle et bæredygtigt alternativ til fossilt gas. Jeg synes, det giver så meget mening, at vi hver dag sorterer vores madaffald i de grønne bioposer, når man ved, at det direkte er med til at afhjælpe manglen på gas, som man hele tiden hører om i medierne.

– Allerhelst ville vi have vores eget anlæg her i København, så vi kunne mindske transporten endnu mere. Men der er grund til at glæde sig over, at vi nu har fundet et biogasanlæg tættere på København, at genanvendelsesgraden nu næsten er på 100 pct., og at restaffaldet er så rent, at det kan bruges som gødning på økologiske landbrug.

– Vi samler allerede 15.000 tons madaffald om året, og vi vil gerne samle dobbelt så meget. 15.000 tons svarer til energiforbruget i fem millioner varme bade af fem minutters varighed, så der er et stort potentiale i det. Jeg håber, at mange flere vil begynde at sortere endnu mere, når de ved, at det direkte erstatter gas, som vi ellers har importeret.

Fakta:
• Udbuddet af behandlingen af madaffaldet er vundet af Solrød Bioenergi Aps. Der er indgået en tre-årig aftale, der træder i kraft den 1. oktober 2022.

• Forbehandling og biogasanlæg ligger på en bynær placering i Solrød Kommune, og transporten er reduceret i forhold til tidligere. CO2-effekten fra transporten falder fra 5 til 2 pct. af klimabesparelsen ved bioforgasning og genanvendelse af madaffaldet.

• Forbehandling skal ske uden sammenblanding med andet madaffald, der er indsamlet i fossile plastposer eller indeholder madaffald i emballage fx fra supermarkeder. Herved minimeres rester af fx plast i behandlingsprocessen.

• Under forbehandling bliver affaldet til en pulp/grød og bioposer og madaffald mv., der ikke kan pulpes, sorteres fra. Pulpen bioforgasses på anlægget. Biogasanlægget har dokumenteret et meget lavt udslip af metan på under 1 pct. Det er en halvering i forhold til tidligere krav.

• Gødningsproduktet fra biogasanlægget opnår en meget høj renhed, der gør det muligt at udnytte det i økologisk jordbrug. Derved understøtter madaffaldet fra byen produktion af økologiske fødevarer. Det bliver muligt at følge med i hvilke landbrug, der modtager gødningen.

• Biogassen opgraderes og distribueres via naturgasnettet, hvor det erstatter fossil gas. Dette sikrer, at gassen kan lagres og anvendes til en række formål, herunder produktion af el og varme på de store kraftværker, som drivmiddel i gasdrevne busser, skraldebiler mv. eller som input til den bygas, der anvendes til madlavning i København. Tidligere er gassen blevet benyttet til el og varme på et lokalt varmeværk.

• Som noget nyt sendes det frasorterede faste restprodukt fra forbehandlingen til bioforgasning og kompostering på et andet biogasanlæg. Herved genanvendes de komposterbare bioposer. Komposten sigtes og udnyttes som gødning på landbrugsjord. Det sikrer en høj reel genanvendelse på omkring 97 pct. Tidligere er restproduktet fra forbehandlingen blevet sendt til forbrænding og den reelle genanvendelse har været 82 pct.

• Ved udbuddet er opnået en behandlingspris på 0 kr. per ton, hvilket er et fald på 200 kr. per ton. Årsagen skal findes i de stigende gaspriser, som sikrer biogasanlægget en god økonomi. Omlastning og transport indgår ikke i denne pris.

• I 2021 blev der indsamlet 15.000 ton madaffald fra husholdninger i Københavns Kommune. Madaffaldet blev forbehandlet i Glostrup og bioforgasset på Hashøj Biogasanlæg ved Slagelse. Restproduktet blev brændt og gødning blev udnyttet på landbrug i lokalområdet.