Karina Vestergård Madsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

ENHEDSLISTENS BUDGETTALE – VI SÆTTER BØRNENE OG KLIMAET FORREST

Vi har netop haft et børne- og klimavalg. De løfter der blev givet i valgkampen, i forhold til børn og klimaet, må i hvert fald partierne bag forståelsespapiret på Christiansborg, kunne blive enige om, også skal være fokus i budget20.

BØRN OG UNGE
Børn skal få det bedre i København med budget20. Det betyder, at der skal afsættes penge til flere pædagoger og at specialundervisningen skal have de nødvendige midler til den reelle demografiudvikling.

Mange børn og unge lever udsatte liv. Socialområdet er mærket af mange års underprioritering. Vi bliver nød til at sørge for, at der er sagsbehandlere, som kan handle, når en skolelærer, pædagog, nabo eller ven sender en underretning, fordi de er bekymret for et barn eller et ungt menneske.

Og så skal vi sørge for, at der er de nødvendige forebyggende indsatser der forhåbentlig kan gøre, at vi kan hjælpe de udsatte familie, så vi ikke ender med underretninger.

Et godt fritidsliv er vigtigt for alle børn. Især i en tid, hvor en stadig større del af børns liv underordnes skolelogik og skolekrav. København har indtil nu fastholdt at der skal være fritidspædagogik af høj kvalitet.

Vi skal sikre, at der også i 2020, findes kvalitetsfritidstilbud til alle børn og unge i København, og vi skal bevare og forsvare fritidspædagogikken.

Det gælder også fritidstilbud i bred forstand. Det er vigtigt at alle børn får lige mulighed for at deltage i foreningslivet og at bibliotekerne bliver styrket. Så skal det være trygt at bruge byens kultur- og fritidsinstitutioner.

Børn og unge har brug for kreative tilbud, derfor skal der mere musik, billedkunst og teater til byens børn. Men Købehavn har også brug for de kreative daghøjskoler, så unge talenter kan vokse nedenfra.

KLIMA
Alle partier på Rådhuset var med i kapløbet under valgkampen om at blive det mest grønne og klimavenlige parti.

Derfor må klimadagsorden være noget vi alle kan samles om. Enhedslisten forventer at vi med budget20 sætter turbo på vores ambitioner. Ikke kun fordi alle partier har lovet det i valgkampen, og ikke kun fordi københavnerne forventer det af os politikere, men primært fordi det er det eneste ansvarlige at gøre.

Det er ikke nok at vi via vores energiselskaber sikrer, at der kommer flere vindmøller, eller at vi afsætter penge til at plante mange flere træer, eller at vi håber på at teknologien bag Carbon Capture and Storage kan redde os på målstregen.

Vi bliver nød til at gøre det ekstra, som vi ved virker og som er den mest kosteffektive metode, nemlig at mindske antallet af biler i vores by. Vi skal gøre det endnu mere attraktivt at vælge grønne transportformer som cyklen og offentlig transport til.

Den nye metrocityring åbner officielt på søndag og vi skal bruge det momentum som den giver, til at flytte endnu flere københavnere væk fra privatbilismen.

Vi skal også sikre, at det bliver mindre attraktivt for pendlere at tage deres bil ind til København ved f.eks. at indføre flere parkeringszoner. VI kunne starte med et mål om at vi frem mod 2025 vil halvere biltrafikken i Købehavn.

Vi skal sikre, at de københavnere, der allerede har valgt cyklen til også bliver på den og at flere Københavnere vælger cyklen som deres primære transportmiddel rundt i byen.

Og så skal vi sørge for at børn og deres forældre føler, at det er trygt at bevæge sig rundt i byen på cykel. Derfor skal der laves cykelstier de steder, hvor mange børn og deres forældre færdes dagligt og de steder, hvor der er trængsel på cykelstierne, skal de gøre bredere.

Vi skal have flere bilfrie gader fordi det er sikkert for både cyklerister og fodgængere, men også fordi bilfrie gader sikrer renere luft og giver mulighed for at vi kan bruge byrummet til at skabe fællesskaber.

De mange steder i byen, hvor der er planlagt skybrudssikring, er det vigtigt at vi får afsat penge til begrønning. Både fordi det er ressourcemæssigt er sund fornuft, men også fordi begrønningen er det synlige resultat af de klimatiltag som København vedtager og fordi begrønningen giver byrummet et nødvendigt løft til glæde københavnerne.

BYEN KNÆKKER OVER
København er stadig flere steder ved at knække over og den såkaldte ghetto-lovgivning har kun gjort det værre. Derfor er det helt afgørende at vi i budget20 ikke kun prioriterer de boligområder, der lige nu er på ghettolisten, men også de områder som er i risiko for at komme det.

Det skal vi gøre ved at afsætte midler til nye områdefornyelser, men også ved at eksisterende områdefornyelser får de midler der mangler, så de sidste tillægsprojekter kan blive gennemført. På den måde kan vi sikre at gode boligområder bliver endnu mere attraktive at flytte til.

Vi går også til budgettet med ønsket om, at tilbud for byens mest udsatte voksne bliver bevaret. Fordi de ellers i flere tilfælde må lukke, og det vil efterlade borgerne på gaden. Vi skal med budget20 sikre at de projekter som er en del af socialforvaltningens kernedrift får faste bevilliger på lige fod med andre velfærdstilbud til byens borgere.

Der er fortsat alt for mange mennesker, som kommer i klemme i jobcentersystemet. Et første skridt er at sikre, at rehabiliteringsmøder holdes til tiden og at sagsstammerne kommer ned.

Udsatte unge der både er bruger af det sociale system og skal opfylde kravende fra jobcentrene kommer ofte i klemme, fordi de ikke kan leve op til de krav der bliver stillet. De skal tilbydes misbrugsbehandling, støtte og rådgivning, så vi undgår de bliver sanktioneret og forebygger at flere unge ender som hjemløse.

DEN NYE REGERING
I Enhedslisten går vi til dette års budget med et mål om at få afsat midler til de mange projekter som pga. manglende anlægsmåltal i 2019 er blevet sat i bero. Det skylder vi de lokale ildsjæle, der har brugt år på at deltage i planlægningsarbejdet. Ved at prioritere projekter, hvor vi allerede har en færdig køreplan, kan vi få langt mere for pengene end hvis vi udelukkende fokuserer på nye projekter.

Vi har fået en ny regning. Vi har også for første gang i mange år fået en KL-aftale der lemper lidt på skruetvingen. Aftalen nærer håbet om en ny kurs, hvor kommunerne har råderum til at investere i forbedret velfærd.

Men det er også tydeligt at regeringen venter til den kommende finanslov, med at indfri nogle af de vigtigste valgløfter som minimumnormering, udsatte børn, klimaindsatsen og et løft af velfærden generelt.

Mange Københavnere har en forventning om, at vi her i landets rødeste kommune, allerede med budget20 vil kunne indfri nogle af de valgløfter, som førte til forårets regeringsskifte.

Men det kan vi ikke gøre i København, før den nye regering giver kommunerne økonomiske midler til at gøre det. Vi skal have ændret lovgivningen de steder, hvor den i dag sætter begrænser, så kommunerne får flere og helt afgørende værktøjer.

Netop nødvendigheden af flere kommunale værktøjer på en række områder, ønsker Enhedslisten skal skrives ind i budgetteksten, så de partier der er med i budget20 forpligter sig til at lægge maximalt pres på partier bag en kommende finanslov.

Enhedslisten går til budgetforhandlinger med et mål om at skabe en mere lige og mere grøn by. Et budget hvor vi sætter børnene og klimaet forrest og dermed skaber en bedre fremtid for alle københavnere.

Blogger: