Deletransport kan være fremtiden i storbyerne

Gennem tre måneder har borgere på Frederiksberg og i København opmagasineret deres biler og i stedet benyttet sig af forskellige typer af delebiler, bycykler og kollektiv transport. Samlede mobilitetsløsninger kan erstatte behov for privatbil, viser projektet.

Både Københavns og Frederiksbergs befolkninger vokser støt, og de mange ekstra indbyggere i hovedstaden kræver stadig mere plads til både boliger og infrastruktur. Det betyder også, at politikerne er nødt til at overveje, hvordan man bruger pladsen bedst muligt. Derfor søsatte de to kommuner i samarbejde med Region Hovedstaden og private samarbejdspartnere et mobilitetsprojekt, som skulle vise, om borgerne på Frederiksberg og i København kan klare sig med forskellige typer af delebiler, bycykler og kollektiv transport og dermed opgive privatbilen.

I tre måneder har beboerne i Krusågade på Vesterbro og på Henrik Ibsens Vej på Frederiksberg benyttet sig af de forskellige tiltag, og der er flere positive konklusioner efter forsøgsperioden er ovre. Blandt andet fortæller over en tredjedel af deltagerne, at de med mobilitetspakken kan dække deres transportbehov. Forsøget har reduceret interessen for at købe en privatbil hos over halvdelen af de deltagere, som ikke i forvejen ejer bil. De konklusioner er værd at tage med i den fremtidige udvikling og indretning af København, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

”Erfaringerne viser, at vi med de rette løsninger kan undgå, at hver husstand har behov for hver sin bil. Det betyder, at vi kan bruge pladsen på mennesker i stedet for fx parkeringspladser, og dermed får vi skabt en by for mennesker i stedet for biler. Det er opmuntrende at læse, at der er opbakning til at gå den vej,” siger Morten Kabell.

Evalueringen af projektet viser også, at der er stor opbakning til at omdanne parkeringspladser til andre formål som fx grønne arealer med bænke, legepladser og cykelparkering. Projektet har også affødt interesse fra både borgere og lokaludvalg andre steder i hovedstaden, som ønsker lignende tiltag lokalt.

På Frederiksberg er der tilfredshed med de første erfaringer, oplyser borgmester Jørgen Glenthøj (C):

”Det har været spændende at deltage i det første forsøg, og vi har gjort os nogle værdifulde erfaringer. Forsøget viser, at vi kan inspirere beboerne og øge kendskabet til de mange forskellige grønne transportmuligheder der findes i vores by. Nu skal vi evaluere forløbet internt på Frederiksberg og beslutte, om det er noget vi i en eller anden form vil gå videre med”.

Også hos Region Hovedstaden er der tilfredshed med projektet. Formand for Miljø- og Trafikudvalget Jens Mandrup (SF):

– Vi har indsamlet værdifuld viden om borgernes tanker om mobilitet og samtidig rykket lidt ved nogle vaner. En af erfaringerne er, at vi med fordel kan udvide projektet til at omfatte et større område, så flere kan afprøve mulighederne med deletransport. Forsøget viser, at det er muligt at ændre ved vanetænkningen om, at vi fx skal have en bil hver for at få hverdagen til at hænge sammen, siger Jens Mandrup.

45-årige Lasse Sørensen, selvstændig ledelseskonsulent, gift og far til to børn har prøvet kræfter med ordningen gennem tre måneder. Han fortæller om hverdagen uden egen bil:

– Jeg er optaget af de miljømæssige konsekvenser, så derfor ville jeg se, om jeg kunne udfordre mine egne vaner og måske blive lidt mere bæredygtig. Jeg har fundet ud af, at det i myldretiden godt kan betale sig at tage bus og tog til arbejde frem for at tage bilen. Det er dog sværere at finde en løsning, der betaler sig, når jeg skal på kundebesøg i fx Nordsjælland, lyder det fra Lasse Sørensen.

Forud for projektet gik Lasse Sørensen og hustru med tanker om at købe ny bil, lease eller træde ind i en delebilsordning. Efter forsøgsperioden overvejer familien for alvor at skille sig af med privatbilen til fordel for de deleøkonomiske løsninger.

Fakta om Ny mobilitet
162 personer har testet en mobilitetspakke med delebiler, lejebiler og bycykler i 3 måneder (1. april – 30. juni), og syv bilejere har opmagasineret deres bil. De bilejere, som var villige til at opmagasinere deres bil, blev tilbudt et Rejsekort med 2520 kr. og 2 x 500 kr. gavekort på biludlejning gennem GoMore. Deltagerne er yngre, har flere børn og en højere indkomst end gennemsnittet.

De fleste bilejere er fritidsbilister, som ikke bruger bilen til pendling. For at øge tilgængeligheden blev der midt på hver gade etableret en mobilitetshub med delebiler og bycykler. Og for at tydeliggøre potentialet ved at erstatte weekendbiler med delebiler, blev 10 parkeringspladser i København og tre på Frederiksberg omdannet til miniparker med bænke. Derefter blev beboerne inviteret til dialog omkring parkerne og fik muligheden for at give deres mening om projektet. Deltagerne giver projektet en samlet karakter på 6,54 på en skal fra 1 til 10. 21,6 pct. af dem er direkte ”fortalere for projektet” og har givet projektet en karakter på 9 eller 10.

Opmagasinering
7 bilejere har opmagasineret deres bil under forsøgsperioden, hvilket tyder på, at det er muligt at få nogle til helt at droppe privatbilen.

Når de andre bilejere blev spurgt til det sagde, 20 pct. af bilejerne, at et større økonomisk incitament, som modsvarer deres faktiske udgifter, ville have fået dem til at opmagasinere. 20 pct. af dem svarede også, at det økonomiske incitament skulle kunne bruges på alle tjenester, så de selv kunne vælge, hvor de ville bruge pengene (2/3 af kompensationen var et Rejsekort).

Derudover svarede flere bilejere, at de ville have nemmere ved at fjernparkere deres bil i et parkeringshus end ved at opmagasinere bilen helt. Fjernparkering vil stadig matche projektets formål med at frigøre parkeringspladser på gadeniveau for at afhjælpe parkeringstrængslen og give plads til rekreative områder, mv.

Byrummet

72,4 pct. af respondenterne i forundersøgelsen (19,2 pct. af gadernes beboere) syntes at det er en ”god” eller ”meget god” idé at kommunen arbejder på at omdanne parkeringspladser til andre formål som grønne arealer med bænke, legepladser, cykelparkering, m.m. Den største motivation for at deltage i projektet var ”udsigt til bedre byrum” (24,6 pct.), efterfulgt af rabatterne (20,3 pct.). I den forbindelse var grønne arealer den mest efterspurgte type omdannelse med 36,3 pct.

Efter projektet mener 74 pct. af deltagerne stadig, at kommunen skal fortsætte med at omdanne parkeringspladser til andre formål og de bedømmer miniparken med 5,3 ud af 7 stjerner med hensyn til dens positive effekt på gaden (for bilejere er 58,5 pct. enige og de giver 5 ud af 7 stjerner).

Baggrund
Det overordnede budget for projektet er på 650.000 kr. Heraf bidrager BMW med ca. 200.000 kr., Region Hovedstaden med cirka 250.000 kr., Frederiksberg Kommune med ca. 100.000 kr. og Københavns Kommune med 100.000 kr. (heraf bidrager Vesterbro Lokaludvalg med 50.000 kr.). Derudover har Energistyrelsen givet tilsagn til at støtte at etablere ladestandere med op til 276.000 kr..

En række europæiske undersøgelser, samlet i Deleøkonomi i Transport (DTU, maj 2015, se bilag 3), viser, at én delebil med fast stamplads (traditionelle delebiler) kan erstatte 5-10 privatbiler, og at delebiler med fast stamplads kan medføre et samlet fald i bilejerskabet på 66 pct.. Et øget fokus på delebilisme vurderes derfor at kunne frigøre plads og reducere fremtidige udgifter til at etablere parkeringspladser for.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning undersøgte i december 2016 parkeringsmønstre i brokvartererne. Undersøgelsen viste, at 26 pct. af de parkerede biler på Vesterbro holder parkeret på samme sted fra mandag til fredag, og at 17 pct. af de adspurgte bilejere har overvejet at skifte til delebil.

Projektet gennemføres i samarbejde med Movia, Metroselskabet, Bycyklen, DriveNow, Green Mobility, LetsGo, Hertz Delebilen, GoMore, Sixt, Europcar og E.ON.

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vil samlet set stige fra knap ca. 690.000 til 830.000 indbyggere over de kommende 15 år ifølge Berlingske. Det svarer til 20 pct. flere borgere, viser Berlingske Researchs beregning på baggrund af en befolkningsprognose fra Københavns Kommunes Statistikbank.