Bløde trafikanter kan se frem til et mere sikkert København

Som en del af de netop afsluttede budgetforhandlinger er der sat penge af til at skabe tryggere forhold for både gående og cyklende i København. 270,2 mio. kr. skal bruges på sikre cykelforhold, bedre cykelparkering og bedre tilgængelighed, og så skal mulighederne for to nye broer over S-togsnettet undersøges.

Langt størstedelen af københavnerne bevæger sig rundt til fods eller på cykel, når de pendler fra hjemmet til job eller studie og retur, og fremover kan de se frem til bedre og tryggere forhold flere steder i byen. Som følge af de netop overståede budgetforhandlinger er der sat penge af til både sikre skoleveje, hastighedsdæmpende foranstaltninger og en øget tilgængelighed for folk med funktionsnedsættelse. Derudover er også sat penge af til flere cykelstier, bedre cykelparkering og undersøgelser af nye broer over banelegemer flere steder.

Overordnet set er teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) glad for, at København igen prioriterer at sikre de bløde trafikanter.

– Hvert et tiltag vi tager for at sikre cyklende og gående bedre forhold, er et skridt i den rigtige retning. Nu kan gangbesværede og folk med bevægelseshandicap se frem til lettere veje gennem byen, nørrebroerne kan se frem til op mod 3000 færre bilture gennem indre Nørrebro, hvor hastigheden også sættes betragteligt ned, og så har vi fået penge til at skabe flere sikre skoleveje, som betyder, at vores børn i København får en god og tryg oplevelse. Det sidste er afgørende for, at flere vælger cyklen som det primære transportmiddel som voksne, og det er igen afgørende for, at vi får en grøn by med mindre biltrafik, siger borgmesteren. Sikre skoleveje-projektet er de kommende to år sikret 10 millioner kroner.

Cykelområdet tilgodeses med 63,6, mio. kr., og det betyder blandt andet, at Nordre Frihavnsgade nu endelig omlægges, så cyklisterne får langt bedre forhold. Gaden vil opleve en større omdannelse for i alt 25,3 mio. kr.. På Indiakaj kan cyklisterne også se frem til egne færdselsårer, hvor man indtil nu har skullet dele pladsen med bilerne. Dermed styrkes trafiksikkerheden også her. Både i Valby og ved Ryparken skal omkostninger og effekter af nye cykel- og gangbroer over S-togsnettet undersøges med henblik på senere etablering. Også cykelparkeringen forbedres de kommende år. Omkring Indre By skal 40 parkeringspladser nedlægges og omdannes til cykelparkeringspladser og bredere fortove med plads til både bænke og affaldskurve. Samtidig skal et nyt automatisk cykelparkeringsanlæg i Vanløse med plads til 60 cykler vise, hvordan den slags i fremtiden kan løse en del af cykelparkeringsproblemer, byen oplever i dag. Ydermere skal 10-meter zoner i vejkryds også udnyttes til blandt andet cykelparkering, og så skal cykelparkeringen i Reventlowsgade forbedres markant.

Tilgængelighed forbedres
Sidste år tog Københavns Kommune hul på en kortlægning af, hvordan tilgængeligheden for folk med bevægelseshandicap er i hovedstaden. Det har blandt andet resulteret i en fokuseret indsats i Ørestad samt anlæg af små ramper fra fx gade til fortov mange steder i byen. I næste års budget er der sat penge af til egentlige tilgængelighedsruter i Indre By og på Nørrebro. Ruterne går forbi vigtige steder i byen som stationer, offentlige- og kulturinstitutioner, rekreative områder og ældre- og handicapboliger. Og det er en væsentlig og nødvendig forbedring af København, mener Morten Kabell:

– Langt størstedelen af københavnerne bevæger sig rundt i byen uden problemer, men vi har altså et særligt ansvar over for den gruppe, som har udfordringer i forhold til at benytte sig af byen og dens tilbud. De skal ikke føle sig spærret inde i deres boliger, og derfor er det prisværdigt, at vi har funder penge til at skabe to tilgængelighedsruter til at starte med. Vi har stadig lang vej foran os i forhold til at gøre hele byen tilgængelig for alle, men Sjællandsgaderuten og Voldgaderuten kommer vi godt i gang, siger Morten Kabell.

På Nørrebro kan beboerne i den indre del af bydelen endelig se frem til en trafikal fredeliggørelse. Det store projekt på indre Nørrebro, som vil give større trafiksikkerhed for de bløde trafikanter og en lukning for indkørsel i bil fra Nørrebrogade, bliver nu endelig en realitet. Dermed kan beboerne i nabolaget se frem til 2000-3000 færre bilture svarende til 25 pct. af den daglige trafik. Samtidig etableres blandt andet vejbump, og hastighedsgrænsen sænkes til 30 km/t. I Rantzausgade skal krydset, hvor Nørrebroruten krydser Rantzausgade, laves om, så de omkring 15.000 daglige cyklister får bedre forhold. Blandt andet skal busslusen forbedres, så uvedkommende trafik ikke benytter den. 

Endelig fortsættes arbejdet med at helhedsgenoprette byens nedslidte veje og broer for 157 mio. kr., og der er også sat penge af til at udskifte de mange betongrise i bybilledet med hastighedsdæmpende byrumsinventar, fx i form af cykelstativer.

Dermed er der samlet set lagt op til gode trafikale løsninger i fremtiden, mener Morten Kabell:

– Med investeringerne på trafikområdet får vi sat en tyk streg under, at vi i København prioriterer de bløde trafikanter på bekostning af bilisterne, og at det også er den vej, vi vil i fremtiden. Dermed har Enhedslisten igen sikret københavnernes interesser og sat et markant aftryk på fremtidens trafik i hovedstaden, slutter Morten Kabell.

Fakta

Følgende projekter gør København mere sikker trafikalt:

– Trafikpakke Nørrebro: 13,2 mio. kr.

– Pulje til Sikre skoleveje-projekter: 10 mio. kr.

– Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området: 0,8 mio. kr.

– Etablering af parkering i 10-meterzonen: 2,5 mio. kr.

– Genopretning af infrastruktur – Forhindring af yderligere nedslidning: 157 mio. kr. (fold gerne ud på hvert projekt)

– Hastighedsdæmpende byrumsinventar: 9,2 mio. kr.

– Øget tilgængelighed for trafikanter med nedsat funktionsevne: 4,7 mio. kr.

– Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering: 9,2 mio. kr.

– Cykelpakke: 63,6 mio. kr. inkl. medfinansiering på flere projekter fra DSB (12,5 mio. kr)

– Cykelparkering i konstruktion i Vanløse: 4,6 mio. kr. (en del af cykelpakken)

– Forbedret udformning af krydsningen mellem Rantzausgade og Nørrebroruten for cyklister: 3,1 mio. kr. (en del af cykelpakken)

– Foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter: 1 mio. kr. (en del af cykelpakken)